Års- och hållbarhetsredovisning 2016

En samhällsbyggare med lokalt engagemang

Stark gemensam insats bakom årets resultat

Året som helhet kännetecknas av förbättrad lönsamhet, starkt kassaflöde och en god finansiell ställning för Peab. Med våra fyra kompletterande och samverkande affärsområden står vi väl rustade för att anta marknadens möjligheter och utmaningar.

Läs mer

Organisation

Peab kännetecknas av en decentraliserad och kostnadseffektiv organisation med fyra samverkande affärsområden vars verksamhet baseras på lokalt entreprenörskap nära kunden. Affärsområdena har en regional struktur som samverkar med centrala resurser och drar nytta av stödfunktioner på affärsområdes- och koncernnivå för att stärka sin konkurrenskraft.

Affärsområde Bygg utför allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnadsarbeten samt tillhandahåller byggservicetjänster.

Läs mer

Affärsområde Anläggning arbetar såväl i den lokala anläggnings-marknaden som med större nordiska infrastruktur­projekt som till exempel vägar, järnvägar och broar, utför drift och underhåll av gator och vägar.

Läs mer

Affärsområde Industri levererar bland annat ballast, betong, asfalt, tillfällig el och prefabricerade betong­element till externa kunder samt till övriga affärsområden inom Peab. Affärs­området bistår även med maskiner och transporter samt tar hand om produktionsavfall.

Läs mer

Affärsområde Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av bostäder och kommersiella fastig­heter. Bostadsutveckling riktar sig i huvudsak till privata konsumenter medan Fastighetsutveckling riktar sig till fastighetsinvesterare.

Läs mer

Peabs syn på en hållbar verksamhet

Fem initiativ som speglar hållbarhetsarbetet inom fokusområdena Medarbetarna, Affären, Klimat och Miljö, samt Samhällsengagemang.

Hållbarhetsaspekter

FYRA OMRÅDEN SOM RINGAR IN de mest VÄSENTLIGA FRÅGORna

För att ringa in de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna för Peabs verksamhet görs en sammanvägning av de aspekter som är av störst strategisk vikt för företaget, respektive de med störst relevans för intressenternas beslutsfattande. Inom de fyra fokusområdena; Medarbetarna, Affären, Klimat och Miljö, samt Samhällsengagemang, samlas de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna.

Medarbetarna

Läs mer

Klimat och miljö

Läs mer

Affären

Läs mer

Samhällsengagemang

Läs mer