GRI Index

Generella standardupplysningar

Indi­kator Beskrivning Sida Kommentar

Strategi och analys

G4-1 Uttalande från VD om relevansen av hållbar utveckling. Läs mer

Organisationsprofil

G4-3 Organisationens namn. Läs mer
G4-4 De viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna. Läs mer
G4-5 Lokalisering av organisationens huvudkontor. Läs mer
G4-6 Antal länder som organisationen har verksamhet i och namnet på de länder där viktig verksamhet
bedrivs eller som är särskilt relevanta för hållbar utveckling.
Läs mer
G4-7 Ägarstruktur och företagsform. Läs mer, Läs mer
G4-8 Marknader som organisationen är verksam på. Läs mer
G4-9 Organisationens storlek. Läs mer
G4-10 Total personalstyrka uppdelad på anställningsform, kön och region Läs mer Underentreprenörer inkluderas ej i personalstatistiken
G4-11 Procent av alla anställda som omfattas av kollektivavtal. 100% omfattas av kollektivavtal
G4-12 Beskriv organisationens leverantörskedja. Läs mer
G4-13 Väsentliga förändringar av organisationens storlek, struktur, ägarskap eller leverantörskedja. Läs mer, Läs mer
G4-14 Om och hur försiktighetsprincipen tillämpas i organisationen. Läs mer
G4-15 Externa ekonomiska, miljömässiga och sociala principer samt standarder som organisationen skrivit
under eller stödjer.
Läs mer, Läs mer, Läs mer
G4-16 Lista aktiva medlemskap i organisationer. Läs mer

Väsentliga områden och avgränsningar

G4-17 Lista alla enheter som är inkluderade i den finansiella redovisningen. Läs mer, Läs mer
G4-18 Processer för definition av innehållet i redovisningen. Läs mer
G4-19 Lista alla identifierade väsentliga områden. Läs mer
G4-20 Beskriv eventuella begränsningar av hållbarhetsområdet internt. Läs mer
G4-21 Rapportera om hållbarhetsområdena är materiella och dess begränsningar externt. Läs mer
G4-22 Förklaring till effekten av och skälen för förändring av information som lämnats i tidigare redovisningar. Läs mer, Läs mer
G4-23 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod gällande omfattning och
områdesbegränsningar.
Läs mer, Läs mer

Intressentengagemang

G4-24 Lista de intressentgrupper som organisationen har kontakt med. Läs mer
G4-25 Princip för identifiering och urval av intressenter. Läs mer
G4-26 Metod för intressentdialoger uppdelat på typ av dialog, intressentgrupp och frekvens. Läs mer
G4-27 Redogör för nyckelområden som intressenterna har lyft fram. Läs mer
Information om redovisningen
G4-28 Redovisningsperiod för den redovisade informationen. Läs mer
G4-29 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen. Läs mer
G4-30 Redovisningscykel (ettårig/tvåårig etc.). Läs mer
G4-31 Kontaktperson för redovisningen och dess innehåll. Läs mer
G4-32 GRI-Index. Läs mer
G4-33 Policy och nuvarande tillämpning med avseende på att låta redovisningen externt bestyrkas. Läs mer

Styrning

G4-34 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning, inklusive kommittéer som är underställda styrelsen och som är ansvariga för ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor. Läs mer

Etik och integritet

G4-56 Beskriv organisationens värdegrund och principer, till exempel en uppförandekod eller likvärdigt. Läs mer, Läs mer ,Läs mer

Specifika standardupplysningar

Väsentliga aspekter – GRI definition Indi­kator Indi­kator Sida Kommentar
SOCIALA INDIKATORER
Arbetsmiljö och säkerhet G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer
G4-LA5 Procent av totala personalstyrkan som är representerade i arbetsmiljökommittéer. Läs mer
G4-LA6 Typ och omfattning av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar, frånvaro, samt totala antalet arbetsrelaterade dödsolyckor per region och kön. Läs mer
G4-LA7 Medarbetare med hög risk för sjukdomar i sitt arbete. Läs mer
Utbildning G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer
G4-LA9 Genomsnittligt antal tränings- och utbildningstimmar per år och anställd, fördelat på personalkategori och kön. Läs mer
G4-LA11 Procent anställda som får regelbundna bedömningar av prestationer och karriärs­utveckling fördelat på personalkategi och kön. Läs mer
Mångfald och lika
möjlligheter
G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer
G4-LA12 Sammansättning av styrelse, ledning och alla medarbetare nedbruten på kön,
åldersgrupp, minoritetsgruppstillhörighet och andra mångfaldsindikatorer.
Läs mer, Läs mer Minoritetstillhörighet redovisas ej, i enlighet med svensk lag.
Lika ersättning för kvinnor och män G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer, Läs mer
G4-LA13 Förhållande av grundlön och ersättning mellan kvinnor och män, per personal­-
kategori.
Läs mer
Antikorruption G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer, Läs mer
G4-SO4 Kommunikation och utbildning i organisationens policyer och rutiner mot
korruption.
Läs mer
G4-SO5 Bekräftade korruptionsincidenter och åtgärder som vidtagits. Läs mer
Konkurrenshämmande
aktiviteter
G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer, Läs mer
G4-SO7 Totalt antal rättsåtgärder för konkurrensbegränsande aktiviteter, kartell- och
monopolmetoder, samt deras utfall.
Läs mer
Marknadsföring av
produkt och tjänst
G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer, Läs mer
G4-PR5 Resultat från kundundersökningar. Läs mer
MILJÖINDIKATORER
Material G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer, Läs mer
G4-EN2 Andel använt material som består av återvunnet material. Läs mer Uppgifter redovisas för delar av verksamheten.
Energi G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer, Läs mer
G4-EN3 Energiförbrukning i organisationen. Läs mer Statistiken omfattar bränslebrukning och elanvändning i Sverige och till viss del Finland.
G4-EN6 Minskning av energiförbrukning. Läs mer
Utsläpp G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer, Läs mer
G4-EN15 Totala direkta utsläpp av växthusgaser, scope 1. Läs mer
G4-EN16 Totala indirekta utsläpp av växthusgaser, scope 2. Läs mer
G4-EN17 Övriga indirekta utsläpp av växthusgaser, scope 3. Läs mer
G4-EN19 Minskning av växthusgasutsläpp. Läs mer
Avloppsvatten och avfall G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer, Läs mer
G4-EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod Läs mer Uppgifter redovisas för delar av verksamheten.
Produkter och tjänster G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer, Läs mer
G4-EN27 Minskad miljöpåverkan från produkter och tjänster. Läs mer
SEKTORSPECIFIKA INDIKATORER
Märkning av produkter och tjänster G4-DMA Hållbarhetsstyrning. Läs mer
CRE8 Typ och antal av certifieringar, rankningar och märkningar för nybyggnation,
förvaltning, drift och ombyggnation.
Läs mer