Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören i Peab AB (publ) org.nr 556061-4330 avger härmed följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2016.

NETTOOMSÄTTNING 1)

Koncernens operativa nettoomsättning för 2016 uppgick till 46 489 Mkr (44 252), vilket var en ökning med fem procent. Exkluderat nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia med -800 Mkr uppgick den operativa nettoomsättningen för 2015 till 45 052 Mkr.

Justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med fem procent jämfört med föregående år. Justering av redovisningen för bostäder har påverkat nettoomsättningen med -152 Mkr (124). Koncernens nettoomsättning för 2016 ökade till 46 337 Mkr (44 376).

Inom affärsområde Bygg minskade omsättningen med två procent exkluderat nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia under 2015. Affärsområde Anläggning ökade omsättningen med tre procent och affärsområde Industri ökade omsättningen med 13 procent. Inom affärsområde Projektutveckling var omsättningen oförändrad i jämförelse med föregående år.

Av årets nettoomsättning avsåg 7 729 Mkr (7 596) försäljning och produktion utförd utanför Sverige.

RESULTAT 1)

Operativt rörelseresultat för 2016 uppgick till 2 075 Mkr (1 052) och den operativa rörelsemarginalen förbättrades till 4,5 procent (2,4). Exkluderat nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia om -800 Mkr under fjärde kvartalet 2015 uppgick det operativa rörelseresultatet till 1 852 Mkr och den operativa rörelsemarginalen till 4,1 procent för helår 2015. Köpcentrumet Mall of Scandinavia i Solna, vilket är Peabs största projekt någonsin med en kontraktssumma om 3,5 miljarder kronor, var utmanande från start, både på grund av projektets storlek och utifrån förändringar under projektets gång. Detta har medfört svårigheter att bedöma projektets slutresultat. Efter invigningen i november 2015, gjordes en genomgång av projektet varefter det skrevs ner med -800 Mkr under fjärde kvartalet 2015.

Inom affärsområde Bygg uppgick rörelsemarginalen till 2,2 procent (2,3 exkluderat nedskrivning av projektet Mall of Scandinavia). Inom affärsområde Anläggning minskade rörelsemarginalen till 3,3 procent (3,6). Affärsområde Industri uppvisade ett högre resultat i jämförelse med föregående år och rörelsemarginalen förbättrades till 6,2 procent (6,0). Affärsområde Projektutveckling har ett förbättrat rörelseresultat och rörelsemarginal som en följd av en fortsatt stark bostadsmarknad samt delförsäljningen av en hotellfastighet och en byggrätt för kontor vid Hyllie Stationstorg i Malmö, vilket medförde en positiv resultateffekt med 104 Mkr.

Elimineringar och upplösningar av internvinster i projekt i egen regi har påverkat resultatet med netto -75 Mkr (-50). Elimineringen återläggs i samband med extern försäljning av projekten. Justering av redovisningen för bostäder har påverkat rörelseresultatet med 23 Mkr (-43). Rörelseresultatet för 2016 förbättrades till 2 098 Mkr (1 009) och rörelsemarginalen till 4,5 procent (2,3).

Avskrivningar och nedskrivningar under året uppgick till 862 Mkr (842). Finansnettot uppgick till -48 Mkr (-103). Räntenettot förbättrades till -71 Mkr (-99) som en följd av en lägre nettoskuld under året. Resultat före skatt uppgick till 2 050 Mkr (906). Årets skatt uppgick till 323 Mkr (108), vilket motsvarar en skatt om 16 procent (12). Årets resultat förbättrades till 1 727 Mkr (798).

FINANSIELL STÄLLNING

Soliditeten den 31 december 2016 uppgick till 29,7 procent jämfört med 28,8 procent vid utgången av 2015. Räntebärande nettoskuld uppgick till 1 862 Mkr jämfört med 3 118 Mkr vid föregående årsskifte. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive räntederivat uppgick den 31 december 2016 till 2,6 procent (2,4).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade kreditlöften var vid årets slut 6 062 Mkr jämfört med 4 953 Mkr den 31 december 2015.

Koncernens eventualförpliktelser uppgick vid årets utgång till 6 975 Mkr jämfört med 6 140 Mkr den 31 december 2015. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar under produktion 4 498 Mkr (3 778).

INVESTERINGAR OCH AVYTTRINGAR

Materiella och immateriella anläggningstillgångar har under 2016 nettoinvesterats med 1 449 Mkr (515). Investeringarna är främst hänförbara till maskininvesteringar samt rörelseförvärv inom affärsområde Industri och Anläggning. I jämförelseåret ingick avyttring av rörelse och driftsfastighet.

Projekt- och exploateringsfastigheter, vilka redovisas som lagertillgångar, har under 2016 nettoinvesterats med 324 Mkr (291). Under året har en hotellfastighet samt byggrätter för kontor i Hyllie avyttrats till ett av Peab delägt bolag. Under 2015 förvärvades bland annat bostadsbyggrätter motsvarande cirka 700 lägenheter på gamla Råsundatomten i Solna. Under 2015 avyttrades även ett fryslager i Bjuv.

KASSAFLÖDE

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under året till 3 455 Mkr (2 825), varav kassaflödet från delförsäljning av fastigheter i Hyllie uppgick till 508 Mkr. I jämförelseåret ingick försäljning av fryslagret i Bjuv om 590 Mkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -804 Mkr att jämföras med -1 038 Mkr för jämförelseåret. I kassaflödet ingår maskininvesteringar, förvärv av rörelse inom affärsområde Anläggning och Industri samt återbetalning av lån från delägda bolag. Under föregående år ingick maskininvesteringar, utlåning till delägda bolag samt försäljning av andelen i det delägda bolaget S:t Eriks. Kassaflödet före finansiering uppgick till 2 651 Mkr jämfört med 1 787 Mkr föregående år.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -2 613 Mkr (-1 663) och förklaras av amortering av låneskulder samt betald utdelning med 767 Mkr (664).

ORDERINGÅNG OCH ORDERSTOCK

Orderingången för 2016 uppgick till 41 445 Mkr jämfört med 37 812 Mkr föregående år. Orderingången har ökat inom Bygg, Anläggning och Projektutveckling. För affärsområde Industri redovisas ingen orderingång eller orderstock.

I orderingången för 2016 är det fortsatt stor geografisk spridning av bostadsprojekt. I orderingången för affärsområde Anläggning ingår två större vägprojekt, E6 Trondheim i Norge samt ombyggnad av E45 utanför Göteborg, om cirka 1 miljard kronor vardera.

Orderstock kvar att producera vid utgången av året uppgick till 33 572 Mkr jämfört med 26 991 Mkr vid utgången av 2015. Av total orderstock förväntas 34 procent (30) att produceras efter 2017 (2016). Av total orderstock var 84 procent (84) relaterad till den svenska verksamheten.

REDOVISNING I AFFÄRSOMRÅDENA OCH KONCERNGEMENSAMMA FUNKTIONER

Peabkoncernen rapporteras i fyra affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling. Affärsområdena motsvaras av rörelsesegment.

Redovisning av interna projekt mellan affärsområdena Bygg och Projektutveckling

I affärsområde Bygg redovisas omsättning och resultat hänförligt till entreprenaddelen i egenutvecklade bostadsprojekt, i hyresrättsprojekt samt i övriga fastighetsprojekt till affärsområde Projektutveckling. Redovisning sker enligt successiv vinstavräkning. I affärsområde Projektutveckling redovisas omsättning för både entreprenaddelen och byggherredelen i egenutvecklade bostadsprojekt. Redovisat resultat utgörs av resultatet i byggherredelen redovisad enligt successiv vinstavräkning.

Redovisning av fastighetsprojekt i egen balansräkning

För fastighetsprojekt i egen balansräkning som säljs i bolagsform via aktier redovisas underliggande försäljningsvärde på fastigheten som omsättning och bokfört värde i balansräkningen som kostnad.

Koncerngemensamma funktioner

Utöver affärsområdena redovisas som Koncerngemensamt centrala företag, vissa dotterföretag samt övriga innehav. Centrala företag består framför allt av moderbolaget Peab AB, Peab Finans AB samt Peab Support (Shared service center). Peab ABs verksamhet består av koncernledning och koncerngemensamma funktioner. Inom internbanken Peab Finans hanteras koncernens likviditets- och skuldförvaltning samt finansiella riskexponeringar. Företaget är även en servicefunktion åt koncernens dotterföretag och utarbetar lösningar avseende lån och placeringar, projektrelaterade finansieringar samt valutasäkringar. Peab Support levererar tjänster inom de processorienterade personal- och systemintensiva verksamhetsområdena Ekonomi, Lön/System och IT till koncernens samtliga verksamheter.

Rörelseresultatet för Koncerngemensamt uppgick under året till -122 Mkr (-100).

Mer om Peabs affärsområden återfinns här.

1) Peab tillämpar IFRIC 15, Avtal för uppförande av fastigheter, i den legala redovisningen. För Peabs bostadsprojekt i Finland och Norge samt egna hem i Sverige innebär denna princip att IAS 18, Intäkter, tillämpas och att projekten vinstavräknas först vid överlämnandet av bostaden till köparen. Segmentsredovisningen sker utifrån successiv vinstavräkning för alla våra projekt då det speglar hur koncernledningen och styrelsen följer verksamheten. I segmentsredovisningen upprättas en brygga mellan operativ redovisning enligt successiv vinstavräkning och legal redovisning. Med operativ nettoomsättning och operativt rörelseresultat menas således redovisning enligt successiv vinstavräkning. Med nettoomsättning och rörelseresultat avses legal redovisning.

Operativ nettoomsättning

Operativ nettoomsättning per kundtyp, 2016

Operativt rörelseresultat och operativ rörelsemarginal

Nettoskuld och skuldsättningsgrad

Nettoinvesteringar 1)

Kassaflöde före finansiering

Projektstorlek i orderstock, 31 december 2016

Orderstock fördelad över tiden

I orderingången för affärsområde Anläggning ingår två större vägprojekt, E6 Trondheim i Norge samt ombyggnad av E45 utanför Göteborg, om cirka 1 miljard kronor vardera.

Orderingång

Mkr 2016 2015 2014
Bygg 27 883 25 999 22 735
Anläggning 12 089 10 433 9 048
Projektutveckling 8 245 6 498 5 708
Elimineringar -6 772 -5 118 -5 801
Koncernen 41 445 37 812 31 690

Orderstock

Mkr 31 dec 2016 31 dec 2015 31 dec 2014
Bygg 24 160 19 529 17 966
Anläggning 8 679 7 292 7 525
Projektutveckling 6 853 4 357 3 536
Elimineringar -6 120 -4 187 -4 105
Koncernen 33 572 26 991 24 922

Nettoomsättning och rörelseresultat per affärsområde

Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelsemarginal
2016 2015 2014 2016 2015 2014 2016 2015 2014
Bygg 24 121 24 645 24 474 542 575 552 2,2% 2,3% 2,3%
Anläggning 10 740 10 448 9 958 355 381 331 3,3% 3,6% 3,3%
Industri 12 161 10 800 10 830 753 648 671 6,2% 6,0% 6,2%
Projektutveckling 7 639 7 605 7 830 622 398 342 8,1% 5,2% 4,4%
varav Fastighetsutveckling 1 385 1 634 1 407 89 10 12 6,4% 0,6% 0,9%
varav Bostadsutveckling 6 254 5 971 6 423 533 388 330 8,5% 6,5% 5,1%
Koncerngemensamt 897 836 823 -122 -100 -71
Elimineringar -9 069 -9 282 -10 095 -75 -50 -42
Operativt exkl. nedskrivning 1) 46 489 45 052 43 820 2 075 1 852 1 783 4,5% 4,1% 4,1%
Bygg – projektnedskrivning Mall of Scandinavia -800 -800
Operativt 1) 46 489 44 252 43 820 2 075 1 052 1 783 4,5% 2,4% 4,1%
Justering redovisning bostäder 2) -152 124 -190 23 -43 -31
Legalt 46 337 44 376 43 630 2 098 1 009 1 752 4,5% 2,3% 4,0%

1) Enligt successiv vinstavräkning (IAS 11)
2) Justering av redovisning till färdigställandemetoden (IAS 18) för egna hem i Sverige samt bostäder i Finland och Norge.

Antal anställda per 31 december per affärsområde

2016 2015 2014
Bygg 6 600 48% 6 320 48% 6 434 49%
Anläggning 3 080 22% 3 019 23% 3 049 23%
Industri 3 385 24% 3 204 24% 3 016 23%
Projektutveckling 321 2% 285 2% 254 2%
Koncerngemensamt 483 4% 472 3% 460 3%
Koncernen 13 869 100% 13 300 100% 13 213 100%