Peabs fyra affärsområden

Peabs operativa verksamhet utgörs av fyra samverkande och specialiserade affärsområden; strukturerade efter respektive marknads förutsättningar samt indelade efter geografi och produktsegment. För årets utveckling och resultat i förvaltningsberättelsen klicka här.

Affärsområde Bygg

Fokus på kvalitet i en stark byggmarknad

Utför entreprenader åt både externa och interna kunder. Byggprojekten, ofta med lokal förankring nära kunden, omfattar allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar, om- och tillbyggnadsarbeten samt byggservicetjänster. Utgörs av elva regioner i Sverige, två i respektive Norge och Finland. Specialiserade bostadsproducerande regioner finns i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.

Läs mer

Stort behov av bostadsbyggande, till viss del koncentrerat till storstadsområdena samtidigt som det tagit fart även i mindre städer. Stark utveckling mot en digitaliserad verksamhet som genomsyrar processen från projektplanering vid skrivbordet till produktion.

En av de största aktörerna inom byggverksamhet i Sverige sett till omsättning och antal anställda. I Norge och Finland har Peab en betydande verksamhet.

Affärsområde Anläggning

Satsning på kompetens och resurser för en föränderlig marknad

Bygger och underhåller infrastruktur såsom vägar, järnvägar och broar. Med inriktning på den lokala marknaden utförs mark- och ledningsarbeten, grundläggning och diverse byggnationer. Därtill drift och underhåll av statligt och kommunalt väg- och gatunät samt skötsel av parker och yttre fastighetsskötsel. Organiserad i geografiska regioner och specialiserade produktområden.

Läs mer

Anläggningsmarknaden i Norden präglas av en satsning på infrastrukturprojekt; i Sverige och Norge främst i form av ett ökat antal stora komplexa projekt. Gemensamt för samtliga marknader är en påtaglig konkurrens från flera utomnordiska företag med en prispress som följd.

Ledande anläggningsaktör i Sverige med verksamhet i både Norge och Finland.

Affärsområde industri

Bra positionerat för en het bygg- och anläggningsmarknad

Totalleverantör av samtliga produkter och tjänster för att genomföra ett bygg- och anläggningsprojekt. Erbjuder bland annat industriellt byggande, strategiskt placerade täkter, asfalt och betong samt uthyrning av byggmaskiner och kranar. Organiserad i sju produktområden kompletterade av en rad starka, lokala varumärken.

Läs mer

Marknadsutveckling som vanligen drivs av det generella konjunkturläget. Positiva tendenser över lag där den svenska och norska verksamheten successivt stärkts under året främst drivet av en ökad efterfrågan på betong, grus och berg, asfalt och uthyrning.

En av de ledande aktörerna inom samtliga segment i Sverige. I Norge och Finland verksam inom utvalda segment.

Affärsområde projektutveckling

Utvecklar hållbara stadsmiljöer, bostäder och fastigheter

Ansvarar för förvärv, utveckling och avyttring av bostäder, kommersiella fastigheter och hela stadsdelar. Projektutvecklingen sker i helägda projekt eller i samarbete med andra partners via joint ventures. Bostadsutvecklingen driver bostadskoncept för privata bostadsköpare. Fastighetsutvecklingen förvärvar, utvecklar och avyttrar kommersiella fastigheter.

Läs mer

Med en fortsatt stark efterfrågan på bostadsbyggande bedöms marknadsförutsättningarna som goda. Även för övrigt byggande förväntas en tillväxt där befolkningsökning och låga räntor är starkt bidragande faktorer.

En av Sveriges största bostadsutvecklare, med betydande verksamhet i både Norge och Finland. Peab är en mindre aktör inom kommersiell fastighetsutveckling i både Sverige, Norge och Finland.