Not 21 Andra fordringar

Andra långfristiga fordringar

  Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Fordringar hos koncernens joint ventures  97 34
Andra långfristiga fordringar  81 64
Summa 178 98

Andra kortfristiga fordringar

  Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Fordringar hos koncernens joint ventures  42 7
Andra kortfristiga fordringar  333 471  4 3
Derivat som innehas för säkring  12 5
Summa 387 483 4 3