Not 21 Andra fordringar

Andra långfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Fordringar hos koncernens joint ventures 97 34
Andra långfristiga fordringar 81 64
Summa 178 98

Andra kortfristiga fordringar

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2016 2015 2016 2015
Fordringar hos koncernens joint ventures 42 7
Andra kortfristiga fordringar 333 471 4 3
Derivat som innehas för säkring 12 5
Summa 387 483 4 3