Not 23 Varulager

Koncernen, Mkr 2016 2015
Råvaror och förnödenheter  106 91
Varor under tillverkning  9 10
Färdiga varor och handelsvaror  249 262
Summa 364 363