Not 23 Varulager

Koncernen, Mkr 2016 2015
Råvaror och förnödenheter 106 91
Varor under tillverkning 9 10
Färdiga varor och handelsvaror 249 262
Summa 364 363