Not 39 Disposition av bolagets vinst

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande finns följande belopp i kronor;
Överkursfond 2 308 208 948
Särskild fond 55 000 000
Fond för verkligt värde 74 605 289
Balanserat resultat 981 169 299
Årets resultat 1 220 650 374
Summa 4 639 633 910

 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel och fria fonder disponeras enligt följande;
Utdelning, 296 049 730 aktier á 3,60 kr 1 065 779 028
Balanseras i ny räkning 1) 3 573 854 882
Summa 4 639 633 910
1) varav till överkursfond 2 308 208 948
varav till särskild fond 55 000 000
varav till fond för verkligt värde 74 605 289