Resultaträkning – Koncernen

Mkr Not 2016 2015
Nettoomsättning 3,4 46 337 44 376
Kostnader för produktion -41 948 -41 151
Bruttoresultat 4 389 3 225
Försäljnings- och administrationskostnader -2 428 -2 296
Övriga rörelseintäkter 6 149 112
Övriga rörelsekostnader 7 -12 -32
Rörelseresultat 4,8,9,10,11,36 2 098 1 009
Finansiella intäkter 195 157
Finansiella kostnader -243 -260
Finansnetto 12 -48 -103
Resultat före skatt 2 050 906
Skatt 14 -323 -108
Årets resultat 1 727 798
Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 1 727 798
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Årets resultat 1 727 798
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 5,85 2,71