Års- och hållbarhetsredovisning 2017

Samhällsbyggare med lokalt engagemang

Stark position skapar goda förutsättningar för framtiden

En välfylld orderstock, bra projektmix, väldimensionerad byggrättsportfölj samt stark finansiell ställning, ger Peab ett bra utgångsläge för den närmaste framtiden.

Läs mer

Affärsmodell

Peab kännetecknas av en decentraliserad och kostnadseffektiv organisation med fyra samverkande affärsområden vars verksamhet baseras på lokalt entreprenörskap nära kunden. Vår affärsmodell med fyra affärsområden skapar möjligheter genom hela värdekedjan i ett byggprojekt.

Fyra samverkande affärsområden skapar mervärde

Affärsområde Bygg utför allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnadsarbeten samt tillhandahåller byggservicetjänster.

Läs mer

Affärsområde Anläggning bygger och underhåller vägar, järnvägar och broar såväl i den lokala anläggningsmarknaden som i större nordiska infrastrukturprojekt. Utför även drift och underhåll av gator och vägar.

Läs mer

Affärsområde Industri levererar bland annat ballast, betong, asfalt, tillfällig el och prefabricerade betong­element till externa kunder samt till övriga affärsområden inom Peab. Affärsområdet bistår även med kranar, maskiner och transporter samt tar hand om produktionsavfall.

Läs mer

Affärsområde Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av bostäder och kommersiella fastig­heter. Bostadsutveckling riktar sig i huvudsak till privata konsumenter medan Fastighetsutveckling riktar sig till fastighetsinvesterare.

Läs mer

Peabs syn på en hållbar verksamhet

Sex initiativ som speglar hur vi arbetar hållbart med Människa, Miljö och Affär.

Hållbarhetsaspekter

Människa, miljö och affär samlar våra hållbarhetsaspekter

I Peab har vi valt att samla våra viktigaste hållbarhetsaspekter i tre huvudområden; Människa, Miljö och Affär. Väsentlighetsanalys har hjälpt oss ringa in de aspekter som är strategiskt viktiga för företaget och efterfrågade av våra intressenter.

Människa

Läs mer

Miljö

Läs mer

Affär

Läs mer