Ett hållbart arbetssätt och starka kärnvärden bygger säkra affärer

Peab står starkt. Efter vårt bästa resultat någonsin 2018 går vi in i 2019 med en välfylld orderstock, stark finansiell ställning och med fyra samverkande affärsområden som tillsammans ger Peab bredd, riskspridning och stabilitet.

Läs mer

Affärsmodell

Fyra samverkande affärsområden skapar mervärde

Peab kännetecknas av en decentraliserad och kostnadseffektiv organisation med fyra kompletterande affärsområden vars verksamhet baseras på lokalt entreprenörskap nära kunden. Vår affärsmodell med fyra samverkande affärsområden skapar möjligheter genom hela kedjan i ett byggprojekt.

Affärsområde Bygg utför allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnadsarbeten samt tillhandahåller byggservicetjänster.

Läs mer

Affärsområde Anläggning bygger och underhåller vägar, järnvägar och broar såväl i den lokala anläggningsmarknaden som i större nordiska infrastrukturprojekt. Utför även drift och underhåll av gator och vägar.

Läs mer

Affärsområde Industri levererar bland annat ballast, betong, asfalt, tillfällig el och prefabricerade betong­element till externa kunder samt till övriga affärsområden inom Peab. Bistår även med kranar, maskiner och transporter samt tar hand om produktionsavfall.

Läs mer

Affärsområde Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av bostäder och kommersiella fastig­heter. Bostadsutveckling riktar sig i huvudsak till privata konsumenter medan Fastighetsutveckling riktar sig till fastighetsinvesterare.

Läs mer

Peabs syn på en hållbar verksamhet

Sex initiativ som speglar hur vi arbetar hållbart med Människa, Miljö och Affär.

Hållbarhetsaspekter

Människa, miljö och affär samlar våra hållbarhetsaspekter

I Peab har vi valt att samla våra viktigaste hållbarhetsaspekter i tre huvudområden; Människa, Miljö och Affär. Väsentlighetsanalys har hjälpt oss ringa in de aspekter som är strategiskt viktiga för företaget och efterfrågade av våra intressenter.

Människa

Läs mer

Miljö

Läs mer

Affär

Läs mer