Note 14 Appropriations

Parent company, MSEK 2018 2017
Moderbolaget, Mkr 2018 2017
Change in additional depreciation, intangible assets Förändring i avskrivningar utöver plan, immateriella tillgångar -3 -5
Change in additional depreciation, machinery and equipment Förändring i avskrivningar utöver plan, maskiner och inventarier 0 0
Transfer to tax allocation reserve Avsättning periodiseringsfond -612 -788
Received Group contribution Erhållna koncernbidrag 2,699 3,427
Paid Group contribution Lämnade koncernbidrag -1 -8
Total Summa 2,083 2,626