Not 12 Rörelsens kostnader fördelade på kostnadsslag

Group, MSEK 2018 2017
Koncernen, Mkr 2018 2017
Production costs 1) Produktionskostnader 1) 36 471 35 168
Personnel expenses Personalkostnader 10 930 10 673
Depreciation Avskrivningar 990 904
Write-downs Nedskrivningar 34 53
Other operating costs Andra rörelsekostnader 1 404 1 045
Total Summa 49 829 47 843
1) I produktionskostnader ingår bland annat inköpt material, underentreprenörer, kostnad för fastighetsprojekt samt övriga produktionskostnader.