Fyra samverkande affärs-områden ger långsiktig tillväxt

Efter ett 2019 som präglades av stabil utveckling gick vi in i 2020 med en välfylld orderstock uppgående till 42,5 miljarder kronor (45,8) och fortsatt stark finansiell ställning. Med tanke på den dramatiska starten på 2020 som en följd av coronavirusets spridning är det viktigt att understryka att vår långsiktiga stabilitet bygger på en affärsmodell där våra fyra affärsområden kompletterar varandra, skapar bredd och sprider risker. Det ger oss unika förutsättningar som borgar för långsiktig tillväxt.

Läs mer

Affärsmodell

Fyra samverkande affärsområden skapar mervärde

Peab kännetecknas av en decentraliserad och kostnadseffektiv organisation med fyra kompletterande affärsområden vars verksamhet baseras på lokalt entreprenörskap nära kunden. Vår affärsmodell med fyra samverkande affärsområden skapar möjligheter genom hela kedjan i våra projekt.

Affärsområde Bygg utför allt från nyproduktion av bostäder, offentliga och kommersiella lokaler till renoveringar och om- och tillbyggnadsarbeten samt tillhandahåller byggservicetjänster.

Läs mer

Affärsområde Anläggning bygger och underhåller vägar, järnvägar och broar såväl i den lokala anläggningsmarknaden som i större nordiska infrastrukturprojekt. Utför även drift och underhåll av gator och vägar.

Läs mer

Affärsområde Industri levererar bland annat ballast, betong, asfalt, tillfällig el och prefabricerade betong­element till externa kunder samt till övriga affärsområden inom Peab. Bistår även med kranar, maskiner och transporter samt återvinner byggavfall, rivningsavfall och schaktmassor.

Läs mer

Affärsområde Projektutveckling ansvarar för koncernens förvärv, utveckling, förvaltning och avyttring av bostäder och kommersiella fastig­heter. Bostadsutveckling riktar sig i huvudsak till privata konsumenter medan Fastighetsutveckling riktar sig till fastighetsinvesterare.

Läs mer

Sex initiativ som visar hur vi arbetar hållbart med Människa, Miljö och Affär.

Hållbarhetsaspekter

Människa, miljö och affär samlar våra hållbarhetsaspekter

I Peab har vi valt att samla våra viktigaste hållbarhetsaspekter i de tre huvudområdena Människa, Miljö och Affär. En väsentlighetsanalys har genomförts för att identifiera de aspekter som är strategiskt viktiga för oss och efterfrågade av våra intressenter.

Människa

Läs mer

Miljö

Läs mer

Affär

Läs mer