Balansräkning – Moderbolaget

MSEK Note 2019 2018
Mkr Not 2019 2018
Assets Tillgångar
Fixed assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 16 16 51 51
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 17 17 1 1
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Participation in Group companies Andelar i koncernföretag 41 41 12 050 12 045
Other securities held as fixed assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 22,34,35 22,34,35 0 0
Deferred tax recoverables Uppskjuten skattefordran 15 15 119 111
Total financial assets Summa finansiella anläggningstillgångar 12 169 12 156
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 12 221 12 208
Current assets Omsättningstillgångar
Current receivables Kortfristiga fordringar
Accounts receivable Kundfordringar 26,34,35 26,34,35 1 0
Receivables from Group companies Fordringar koncernföretag 34 34 2 479 2 736
Current tax assets Aktuella skattefordringar 60 85
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 23 23 44 2
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 11
Total current receivables Summa kortfristiga fordringar 2 594 2 834
Cash and bank Kassa och bank 34 34 0 0
Total current assets Summa omsättningstillgångar 2 594 2 834
Total assets Summa tillgångar 14 815 15 042
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital 28 28
Restricted equity Bundet eget kapital
Share capital Aktiekapital 1 584 1 584
Statutory reserve Reservfond 300 300
Fund for development costs Fond för utvecklingsutgifter 17 21
Non-restricted equity Fritt eget kapital
Share premium reserve Överkursfond 2 308 2 308
Profit brought forward Balanserat resultat 3 585 2 011
Profit for the year Årets resultat 1 263 2 809
Total equity Summa eget kapital 9 057 9 033
Untaxed reserves Obeskattade reserver 42 42 2 403 1 930
Provisions Avsättningar
Other provisions Övriga avsättningar 31 31 41 36
Total provisions Summa avsättningar 41 36
Long-term liabilities Långfristiga skulder
Liabilities to Group companies Skulder till koncernföretag 29,34 29,34 2 791 3 883
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 2 791 3 883
Current liabilities Kortfristiga skulder
Accounts payable Leverantörsskulder 34 34 32 31
Liabilities to Group companies Skulder till koncernföretag 34 34 404 59
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 32 32 12 4
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 33 33 75 66
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 523 160
Total liabilities Summa skulder 3 314 4 043
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 14 815 15 042