Not 19 Andelar i joint ventures

Upplysning om väsentliga joint ventures i koncernen

Fastighets AB Centur ägs till 50 procent. Bolaget ska äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter och bostäder.

Fastighets AB ML4 ägs till 50 procent. Bolaget ska äga och förvalta forskningsanläggningen Max IV i Lund. Anläggningen hyrs ut till Lunds Universitet.

Tornet Bostadsproduktion AB ägs till 33,33 procent. I december 2018 förändrades ägandet i Tornet efter att Peab, Folksam och Balder förvärvat Riksbyggens 19 procentiga ägarandel i Tornet. Peab ökade därmed sitt ägande från 31 procent till 33,33 procent. Bolaget ska bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna i Sverige.

Point Hyllie Holding AB ägs till 50 procent. Bolaget ska utveckla, äga och förvalta kontorsfastigheten The Point samt äga och förvalta hotellfastigheten Värdshuset 5.

Significant joint ventures 2019-12-31 Significant joint ventures 2018-12-31
Group, MSEK Fastighets AB Centur Fastighets AB ML4 Tornet Bostads-produktion AB Point Hyllie Holding AB Fastighets AB Centur Fastighets AB ML4 Tornet Bostads-produktion AB Point Hyllie Holding AB
Väsentliga joint ventures 2019-12-31 Väsentliga joint ventures 2018-12-31
Koncernen, Mkr Fastighets AB Centur Fastighets AB ML4 Tornet Bostads-produktion AB Point Hyllie Holding AB Fastighets AB Centur Fastighets AB ML4 Tornet Bostads-produktion AB Point Hyllie Holding AB
Net sales Nettoomsättning 368 97 151 35 286 87 130 30
Operating profit 1) Rörelseresultat 1) 282 53 89 13 239 44 78 11
Interest expenses and similar profit/loss items Räntekostnader och liknande resultatposter -87 -33 -39 -7 -63 -27 -80 -9
Tax Skatt -74 -5 -11 -3 -30 -3 -1
Profit for the year Årets resultat 121 15 39 3 146 14 -2 1
Other comprehensive income and comprehensive income for the year Övrigt totalresultat och årets totalresultat 121 15 39 3 146 14 -2 1
Less non-controlling interest Avgår innehav utan bestämmande inflytande -4 -3
Total comprehensive income less non-controlling interest Summa totalresultat efter avdrag för innehav utan bestämmande inflytande 117 15 39 3 143 14 -2 1
1) Depreciation amounts to 1) Avskrivningar uppgår till 43 22 14 42 19 14
Fixed assets Anläggningstillgångar 151 5 121 5
Investment property Förvaltningsfastigheter 5 866 1 870 3 648 1 247 5 378 1 849 2 921 975
Short-term investments and liquid funds Kortfristiga placeringar och likvida medel 85 34 153 48 725 6 37 18
Other current assets Övriga omsättningstillgångar 97 3 3 14 50 21 19 16
Total assets Summa tillgångar 6 048 2 058 3 809 1 309 6 153 1 997 2 982 1 009
Long-term financial liabilities Långfristiga finansiella skulder 4 728 1 813 2 665 869 4 382 1 793 2 541 980
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 221 54 25 3 159 51 26
Current financial liabilities Kortfristiga finansiella skulder 36 31
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 206 47 112 29 839 28 47 42
Total liabilities Summa skulder 5 155 1 950 2 802 901 5 380 1 903 2 614 1 022
Net assets Nettotillgångar 893 108 1 007 408 773 94 368 -13
Less non-controlling interest Avgår innehav utan bestämmande inflytande -14 -1 -10
Net assets less non-controlling interest Nettotillgångar efter avdrag för innehav utan bestämmande inflytande 879 108 1 006 408 763 94 368 -13
Group share of net assets at the beginning of the year Koncernens andel av nettotillgångar vid årets ingång 381 47 123 -7 310 39 74 -10
Share of total comprehensive income Andel av summa totalresultat 59 7 12 2 71 8 -1
Acquisitions Förvärv 19
Contribution / new issues Tillskott / nyemission 200 209 31 3
Group share of net assets at year-end Koncernens andel av nettotillgångar vid årets utgång 440 54 335 204 381 47 123 -7
Group share of unrealized internal profit at the beginning of the year Koncernens andel av orealiserad internvinst vid årets ingång -37 -55 -20 -103 -30 -54 -21 -99
Elimination of unrealized profit Eliminering av orealiserad vinst -2 -5 -7 -1 1 -4
Group share of unrealized internal profit at year-end Koncernens andel av orealiserad internvinst vid årets utgång -39 -55 -20 -108 -37 -55 -20 -103
Recognized value at year-end Redovisat värde vid årets utgång 401 -1 315 96 344 -8 103 -110
Profit is reported in the following line in the income statement: Resultatet redovisas på följande rad i resultaträkningen:
Production costs Kostnader för produktion 57 7 12 -3 64 7 -4
Total Summa 57 7 12 -3 64 7 0 -4
Recognized amount is divided among the following items in the balance sheet: Redovisat värde fördelas på följande rader i balansräkningen:
Shares in joint ventures Andelar i joint ventures 401 315 96 344 103
Accrued expenses and deferred income 2) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2) -1 -8 -110
Total Summa 401 -1 315 96 344 -8 103 -110
2) Avser joint venture där nettot av eget kapital och internvinsteliminering är negativt.

Upplysning om övriga joint ventures värde i koncernen

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Share of comprehensive income in other joint ventures Andel av totalresultat för övriga joint ventures 253 41
Profit is divided among the following items in the income statement: Resultatet fördelas på följande rader i resultaträkningen:
Productions costs Kostnader för produktion 251 29
Other operating income Övriga rörelseintäkter 2 12
Total Summa 253 41
Recognized value of other joint ventures Redovisat värde av övriga joint ventures 986 559
Recognized amount is divided among the following items in the balance sheet: Redovisat värde fördelas på följande rader i balansräkningen:
Participation in joint ventures Andelar i joint ventures 1 072 629
Other provisions 1) Övriga avsättningar 1) -74 -60
Accrued expenses and deferred income 2) Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2) -12 -10
Total Summa 986 559
1) Avser joint venture med negativt eget kapital.
2) Avser joint venture där nettot av eget kapital och internvinsteliminering är negativt.
Company
Corp. ID no. Registered Office
Share percent 2019 Share percent 2018
Företag Organisationsnummer Säte Andel procent 2019 Andel procent 2018

Acturum Development AB

Acturum Development AB

556910-5488

Stockholm

Stockholm

50,0 50,0

Arktek AS

Arktek AS

913 955 889

Tromsø

Tromsø

33,4

Blindheim Kran AS

Blindheim Kran AS

918 329 293

Hjørungavåg

Hjørungavåg

45,0 45,0

Bondistranda Utvikling AS

Bondistranda Utvikling AS

992 512 741

Lysaker

Lysaker

50,0 50,0

Brekkeveien 5 Bolig AS

Brekkeveien 5 Bolig AS

991 935 177

Lysaker

Lysaker

50,0 50,0

Byggutveckling Svenska AB

Byggutveckling Svenska AB

556627-2117

Linköping

Linköping

50,0 50,0

Fastighets AB Centur

Fastighets AB Centur

556813-6369

Stockholm

Stockholm

50,0 50,0

Fastighets AB ML4

Fastighets AB ML4

556786-2155

Malmö

Malmö

50,0 50,0

Fastighets AB Tornet

Fastighets AB Tornet

559008-2912

Göteborg

Gothenburg

50,0 50,0

Fjällvärme i Sälen AB

Fjällvärme i Sälen AB

556536-1895

Malung-Sälen

Malung-Sälen

50,0 50,0

Fløjfjellet Eiendom AS

Fløjfjellet Eiendom AS

915 467 407

Tromsø

Tromsø

50,0 50,0

Fløtningen Park AS

Fløtningen Park AS

992 212 330

Skien

Skien

50,0 50,0

Frenvikrønningen AS

Frenvikrønningen AS

986 838 325

Skien

Skien

50,0 50,0

Fri Sikt Volsdalsberga AS

Fri Sikt Volsdalsberga AS

990 529 396

Ulsteinvik

Ulsteinvik

40,0 40,0

Hans Haslums Vei Utvikling AS

Hans Haslums Vei Utvikling AS

914 498 937

Lysaker

Lysaker

50,0 50,0

Hälsostaden Ängelholm Holding AB

Hälsostaden Ängelholm Holding AB

556790-5723

Ängelholm

Ängelholm

33,3 33,3

ITolv AB

ITolv AB

556513-2478

Eksjö

Eksjö

35,0 35,0

Kaldslettneset AS

Kaldslettneset AS

911 692 058

Tromsø

Tromsø

50,0 50,0

KB Älvhögsborg

KB Älvhögsborg

916899-2734

Trollhättan

Trollhättan

50,0 50,0

Kirkebakken Vest AS

Kirkebakken Vest AS

988 796 174

Horten

Horten

50,0 50,0

Klosterfoss Utvikling AS

Klosterfoss Utvikling AS

991 043 829

Skien

Skien

50,0 50,0

Kungsörs Grusaktiebolag

Kungsörs Grusaktiebolag

556044-4134

Kungsör

Kungsör

50,0 50,0

Lillegården Eiendom AS

Lillegården Eiendom AS

886 804 512

Skien

Skien

50,0 50,0

Ljusta Projektutveckling AB

Ljusta Projektutveckling AB

556668-4899

Sundsvall

Sundsvall

50,0 50,0

Ljusta Projektutveckling KB

Ljusta Projektutveckling KB

969700-6188

Sundsvall

Sundsvall

50,0 50,0

Majorbygg AS

Majorbygg AS

912 077 020

Skien

Skien

50,0 15,0

Medkila Nord AS

Medkila Nord AS

998 565 545

Harstad

Harstad

50,0 50,0

Mountain Resort Trysil AS

Mountain Resort Trysil AS

996 284 115

Trysil

Trysil

50,0 50,0

Myren Parkering AS

Myren Parkering AS

912 024 733

Skien

Skien

26,4 26,4

Nedre Holte AS

Nedre Holte AS

985 911 495

Harstad

Harstad

50,0 50,0

Nya Bara Utvecklings AB

Nya Bara Utvecklings AB

556858-4311

Malmö

Malmö

50,0 50,0

Nye Egne Hjem AS

Nye Egne Hjem AS

913 624 149

Lysaker

Lysaker

50,0 50,0

Nyheim Bolig AS

Nyheim Bolig AS

822 156 282

Tromsø

Tromsø

50,0

Partille kv3 Holding AB

Partille kv3 Holding AB

559211-5058

Solna

Solna

50,0

PeKum AB

PeKum AB

559041-7464

Kumla

Kumla

50,0 50,0

Point Hyllie Holding AB

Point Hyllie Holding AB

559023-4034

Solna

Solna

50,0 50,0

PPE Holding AB

PPE Holding AB

559003-7304

Solna

Solna

50,0 50,0

Runö Fastigheter Handelsbolag

Runö Fastigheter Handelsbolag

969723-2107

Stockholm

Stockholm

30,0 30,0

Scandinavian Mountains AB

Scandinavian Mountains AB

556973-5631

Malung-Sälen

Malung-Sälen

24,3 24,3

Sicklaön Bygg Invest AB

Sicklaön Bygg Invest AB

556911-5479

Solna

Solna

50,0 50,0

Sjökrona Exploatering AB

Sjökrona Exploatering AB

556790-5624

Helsingborg

Helsingborg

25,0 25,0

Skiab Invest AB

Skiab Invest AB

556848-5220

Malung-Sälen

Malung-Sälen

50,0 50,0

Skiab Invest AS

Skiab Invest AS

915 659 454

Trysil

Trysil

50,0 50,0

Solligården Bolig DA

Solligården Bolig DA

913 765 516

Lysaker

Lysaker

50,0 50,0

Solligården Naering AS

Solligården Naering AS

913 764 862

Lysaker

Lysaker

50,0 50,0

Stadsliden Utveckling AB

Stadsliden Utveckling AB

556874-7413

Umeå

Umeå

50,0 50,0

Steindalen AS

Steindalen AS

914 738 091

Stjørdal

Stjørdal

33,3 33,3

Storsvingen Vest AS

Storsvingen Vest AS

999 210 953

Hammerfest

Hammerfest

50,0 50,0

Strömbrytaren Holding AB

Strömbrytaren Holding AB

559116-6391

Stockholm

Stockholm

50,0 50,0

Svenska Fräs och Asfaltåtervinning SFA AB

Svenska Fräs och Asfaltåtervinning SFA AB

556214-7354

Markaryd

Markaryd

40,0

Sydpartner AB

Sydpartner AB

556712-4952

Ängelholm

Ängelholm

50,0 50,0

TCL S.à.r.l.

TCL S.à.r.l.

19982401227

Luxemburg

Luxemburg

50,0 50,0

Tomasjord Park AS

Tomasjord Park AS

983 723 853

Tromsø

Tromsø

50,0 50,0

Tornet Bostadsproduktion AB

Tornet Bostadsproduktion AB

556796-2682

Stockholm

Stockholm

33,3 33,3

Trysil Hotellutvikling AS

Trysil Hotellutvikling AS

987 054 409

Trysil

Trysil

50,0 50,0

Trysil Suiter AS

Trysil Suiter AS

991 276 068

Trysil

Trysil

50,0 50,0

Tunveien Eiendom AS

Tunveien Eiendom AS

916 321 007

Oslo

Oslo

50,0 50,0

Umeå Mark & Exploatering AB

Umeå Mark & Exploatering AB

556660-7064

Umeå

Umeå

50,0

Vardenbakken 99 AS

Vardenbakken 99 AS

998 347 211

Oslo

Oslo

50,0 50,0

Visio Råsunda Garage AB

Visio Råsunda Garage AB

556952-9992

Solna

Solna

50,0 50,0

Överby Holding AB

Överby Holding AB

559103-6818

Solna

Solna

50,0 50,0