Not 29 Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Bank loans Banklån 3 086 2 657
Bonds Obligationer 1 498 2 048
Leasing liabilities Leasingskulder 1 033
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder 431
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 58
Total Summa 5 617 5 194

Kortfristiga skulder

Group, MSEK 2019 2018
Koncernen, Mkr 2019 2018
Bank loans Banklån 1 074 726
Commercial paper Företagscertifikat 1 359 730
Bonds Obligationer 750 200
Leasing liabilities Leasingskulder 310
Financial leasing liabilities Finansiella leasingskulder 162
Liabilities to joint ventures Lån från joint ventures 0 0
Total Summa 3 493 1 818

Finansiella leasingskulder

Finansiella leasingskulder förföll till betalning enligt nedan:

Minimum leasing charge Interest Capital amount
Group, MSEK 2018 2018 2018
Minimilease-avgifter Ränta Kapitalbelopp
Koncernen, Mkr 2018 2018 2018
Within one year Inom ett år 171 9 162
Between one and five years Mellan ett och fem år 429 9 420
Later than five years Senare än om fem år 11 0 11
Total Summa 611 18 593
Variabla leasingavgifter uppgick 2018 till 0 Mkr.

Förändring av skulder

Items that do not effect cash flow
Group, MSEK 2018-12-31 Adjustment IFRS 16 Cash flow New leasing contracts Acquisitions 1) Other changes Exchange rate difference 2019-12-31
Ej kassaflödespåverkande poster
Koncernen, Mkr 2018-12-31 Justering IFRS 16 Kassaflöde Nya leasingavtal Förvärv 1) Övriga förändringar Valutakursdifferens 2019-12-31
Bank loans Banklån 3 383 712 25 40 4 160
Commercial paper Företagscertifikat 730 629 1 359
Bonds Obligationer 2 248 2 248
Leasing liabilities Leasingskulder 1 443 -408 447 1 -156 2) 16 1 343
Financial leasing liabilities Finansiell leasing 593 -593
Liabilities to joint ventures Lån från joint ventures 0 -11 11 0
Other liabilities Övriga skulder 58 -146 88 3)
Total Summa 7 012 850 776 447 37 -68 56 9 110
1) Förvärvade skulder inkluderar skulder övertagna vid både rörelse- och tillgångsförvärv. 2) Avser förlängningar, indexförändringar och avslut av kontrakt. 3) Omvärdering av skuld för kostnader avseende förvärv.
Items that do not effect cash flow
Group, MSEK 2017-12-31 Cash flow New leasing contracts Acquisitions Exchange rate difference 2018-12-31
Ej kassaflödespåverkande poster
Koncernen, Mkr 2017-12-31 Kassaflöde Nya leasingavtal Förvärv Valutakursdifferens 2018-12-31
Bank loans Banklån 2 240 1 100 2 41 3 383
Commercial paper Företagscertifikat 200 530 730
Bonds Obligationer 650 1 598 2 248
Financial leasing liabilities Finansiell leasing 566 -243 256 9 5 593
Liabilities to joint ventures Lån från joint ventures 29 -29 0
Other liabilities Övriga skulder 57 -6 7 58
Total Summa 3 742 2 950 256 18 46 7 012
Parent company, MSEK 2018-12-31 Cash flow 1) 2019-12-31
Moderbolaget, Mkr 2018-12-31 Kassaflöde 1) 2019-12-31
Liabilities to Group companies Skulder koncernföretag 3 883 -1 092 2 791
Total Summa 3 883 -1 092 2 791
Parent company, MSEK 2017-12-31 Cash flow 1) 2018-12-31
Moderbolaget, Mkr 2017-12-31 Kassaflöde 1) 2018-12-31
Liabilities to Group companies Skulder koncernföretag 6 326 -2 443 3 883
Total Summa 6 326 -2 443 3 883
1) Förändring av lån enligt kassaflödesanalysen uppgår till -1 104 Mkr (-2 464), vilket även inkluderar förändring av saldo på koncernkonto med -12 Mkr (-21).