Not 33 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Parent company, MSEK 2019 2018
Moderbolaget, Mkr 2019 2018
Accrued payroll expenses Upplupna lönekostnader 34 38
Accrued social security expenses Upplupna sociala avgifter 25 18
Accrued overhead expenses Upplupna omkostnader 16 10
Total Summa 75 66