Not 34 Värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde

Koncernens finansiella instrument värderas antingen till upplupet anskaffningsvärde eller verkligt värde beroende på hur instrumentet klassificeras enligt IFRS 9. De poster som varit föremål för värdering till verkligt värde är onoterade aktieinnehav, andelar i svenska bostadsrättsföreningar, olika typer av derivatinstrument, onoterade fonder samt villkorad köpeskilling.

Koncernens onoterade aktieinnehav värderas till verkligt värde. Anskaffningsvärdet är en rimlig approximation av verkligt värde på balansdagen. Andelar i bostadsrättsföreningar värderas till verkligt värde enligt marknadspris på likartade bostäder i samma storlek och i samma geografiska område. Verkligt värde för koncernens andelar i onoterade fonder är baserat på värdering erhållen från förvaltande institut och värderingen tillhör nivå 3 i värderingshierarkin. Information om den indata som använts av institutet vid värderingen är dock inte tillgänglig för koncernen, varför upplysning om sådan data ej lämnas. Verkligt värde för koncernens villkorade köpeskillingar har beräknats som nuvärdet av det belopp som förväntas betalas ut enligt respektive avtal. Vid utgången av 2019 uppgår koncernens villkorade köpeskillingar till 1 Mkr (34). Den enskilt största av koncernens villkorade köpeskillingar vid utgången av 2018 avsåg ett visst tillstånd rörande bergtäktverksamhet och uppgick till 22 Mkr.

Vid beräkningen av verkligt värde på räntebärande fordringar och skulder samt ränteswappar har diskontering skett av framtida kassaflöden till noterad marknadsränta för återstående löptider. Vid beräkning av verkligt värde på valutaswappar har balansdagens avistakurser använts. För icke räntebärande tillgångs- och skuldposter såsom kundfordringar och leverantörsskulder med en kvarvarande livslängd på mindre än sex månader anses det redovisade värdet reflektera verkligt värde. Nedanstående tabell visar redovisat värde jämfört med bedömt verkligt värde per typ av finansiell tillgång och skuld.

 

Valued at fair value via the income statement Derivatives used in hedge accounting Accrued acquisition value Other financial liabilities Total recognized value Fair value
Group, MSEK 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen Derivat som används i säkrings-redovisning Upplupet anskaffningsvärde Övriga finansiella skulder Summa redovisat värde Verkligt värde
Koncernen, Mkr 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Financial assets Finansiella tillgångar
Other securities held as fixed assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 77 109 77 109 77 109
Interest-bearing long-term receivables Räntebärande långfristiga fordringar 1 086 1 445 1 086 1 445 1 089 1 449
Other long-term receivables Andra långfristiga fordringar 0 10 89 10 89 10 89
Accounts receivable Kundfordringar 9 285 10 166 9 285 10 166 9 285 10 166
Interest-bearing current receivables Räntebärande kortfristiga fordringar 144 640 144 640 144 640
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 33 9 33 9 33
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 0 1 229 513 229 514 229 514
Other securities held as current assets Andra kortfristiga värdepappersinnehav 388 0 388 0 388 0
Liquid funds Likvida medel 373 1 376 373 1 376 373 1 376
Total financial assets Summa finansiella tillgångar 465 110 0 11 136 14 262 11 601 14 372 11 604 14 376
Financial liabilities Finansiella skulder
Interest-bearing long-term liabilities Räntebärande långfristiga skulder 5 617 5 194 5 617 5 194 5 617 5 187
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 0 23 13 22 59 116 72 161 72 161
Interest-bearing current liabilities Räntebärande kortfristiga skulder 3 493 1 818 3 493 1 818 3 493 1 818
Accounts payable Leverantörsskulder 4 295 5 177 4 295 5 177 4 295 5 177
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 4 10 4 10 4
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 4 12 258 91 262 103 262 103
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 4 35 13 22 13 732 12 400 13 749 12 457 13 749 12 450
Unrecognized profit/loss 1) Oredovisade vinster/förluster 1) 3 11
1) I samtliga de fall där det föreligger en skillnad mellan redovisat värde och verkligt värde tillhör upplysningen verkligt värdenivå 3 i värderingshierarkin.

Effekter av värdering av valutaswappar till verkligt värde ingår i koncernens resultaträkning med totalt -4 Mkr (-17). Effekter av värdering av onoterade aktier och fonder inklusive erhållna utdelningar uppgår till 16 Mkr (25).

Valued at fair value via the income statement Accrued acquisition value Other financial liabilities Total recognized value Fair value
Parent company, MSEK 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Värderade till verkligt värde via resultaträkningen Upplupet anskaffningsvärde Övriga finansiella skulder Summa redovisat värde Verkligt värde
Moderbolaget, Mkr 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Financial assets Finansiella tillgångar
Other securities held as fixed assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 0 0 0 0 0
Accounts receivable Kundfordringar 1 0 1 0 1 0
Current receivables Group companies Kortfristiga fordringar koncernföretag 2 479 2 736 2 479 2 736 2 479 2 736
Total financial assets Summa finansiella tillgångar 0 0 2 480 2 736 2 480 2 736 2 480 2 736
Financial liabilities Finansiella skulder
Long-term liabilities Group companies Långfristiga skulder till koncernföretag 2 791 3 883 2 791 3 883 2 791 3 883
Accounts payable Leverantörsskulder 32 31 32 31 32 31
Current liabilities Group companies Kortfristiga skulder till koncernföretag 404 59 404 59 404 59
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 3 227 3 973 3 227 3 973 3 227 3 973

Verkliga värden

Uppdelning av hur verkligt värde bestäms görs utifrån tre nivåer.

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden

Av nedanstående tabell framgår nivåindelningen för de finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till verkligt värde i koncernens balansräkning.

Level 2
Level 3
Total
Group, MSEK
2019 2018 2019 2018 2019 2018
Nivå 2 Nivå 3 Summa
Koncernen, Mkr 2019 2018 2019 2018 2019 2018
Financial assets Finansiella tillgångar
Other securities held as fixed assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 77 109 77 109
Whereof shareholding in unlisted company Varav onoterade aktier 19 20 19 20
Whereof investment in unlisted funds Varav onoterade fonder 58 89 58 89
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 1 1
Whereof currency derivatives Varav valutaderivat 1 1
Other securities held as current assets Andra kortfristiga värdepappersinnehav 388 0 388 0
Whereof repurchased shares in tenant-owner associations Varav återköpta andelar i bostadsrättsföreningar 388 0 388 0
Total financial assets Summa finansiella tillgångar 1 465 109 465 110
Financial liabilities Finansiella skulder
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 13 22 23 13 45
Whereof interest rate swaps Varav ränteswappar 13 18 13 18
Whereof commodity hedging with futures Varav råvarusäkring med termin 4 4
Whereof contingent consideration Varav villkorad köpeskilling 23 23
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 3 1 1 11 4 12
Whereof currency derivatives Varav valutaderivat 2 1 2 1
Whereof commodity hedging with futures Varav råvarusäkring med termin 1 1
Whereof contingent consideration Varav villkorad köpeskilling 1 11 1 11
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 16 23 1 34 17 57

I tabellerna nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för de tillgångar och skulder som ingår i nivå 3.

 

1) Har mötts av projektreserver på 391 Mkr varför nettoeffekten i resultaträkningen uppgår till -54 Mkr.
Contingent consideration
Group, MSEK
2019 2018
Villkorad köpeskilling
Koncernen, Mkr 2019 2018
Opening balance Ingående balans 34 34
Acquisitions for the year Årets förvärv 2
Payments during the year Årets utbetalningar -31 -3
Reported in profit/loss for the year: Redovisat i årets resultat:
Other operating costs (+) / other operating income (-) Övriga rörelsekostnader (+) / övriga rörelseintäkter (-) -3 1
Interest expense (discount) 1) Räntekostnad (diskontering) 1) 1 0
Reported in other comprehensive income Redovisat i övrigt totalresultat 0 0
Closing balance Utgående balans 1 34

 

1) Redovisas i finansnettot.

De villkorade köpeskillingarna kommer att uppgå från 0 Mkr till maximalt 1 Mkr.