Not 38 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Ställda säkerheter

Group Parent company
MSEK 2019 2018 2019 2018
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2019 2018 2019 2018
For own liabilities and provisions För egna skulder och avsättningar
Real estate mortgages 1) Fastighetsinteckningar 1) 3 109 1 730
Assets with retention of title Tillgångar med äganderättsförbehåll 1 266 1 254
Other Övrigt 52 51
Total Summa 4 427 3 035
1) Som ställd säkerhet redovisas 576 Mkr (308) som anläggningstillgång och 2 533 Mkr (1 422) som omsättningstillgång.

Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser

Group Parent company
MSEK 2019 2018 2019 2018
Koncernen Moderbolaget
Mkr 2019 2018 2019 2018
Shared obligations as partial owners in limited partnerships Solidariskt ansvar som delägare i handels- och kommanditbolag 96 102
Surety and contract guarantees for Group companies Borgen och entreprenadgarantier för koncernföretag 13 809 13 059
Surety for the benefit of joint arrangements Borgensförbindelser till förmån för samarbetsarrangemang 2 914 2 722 2 914 2 722
Surety for construction loans to tenant-owned associations 1) Borgensförbindelser för kreditiv i bostadsrättsföreningar 1) 6 207 7 580 6 207 7 580
Other surety Övriga borgensförbindelser
Total Summa 9 217 10 404 22 930 23 361
1) För mer information avseende garantier och säkerheter till bostadsrättsföreningar se not 3.

I merparten av de bostadsrättsföreningar som Peab utvecklar tecknar Peab AB garantier till säkerhet för inbetalda förskott och insatser. Garantin säkerställer bostadsrättshavarens rätt till återbetalning av inbetalt belopp vid bostadsrättshavarens uppsägning på grund av väsentlig avgiftshöjning under första året efter den stämma där projektets slutkostnad redovisas. Därefter upphör garantin att gälla. Garantin eller motsvarande försäkringar från extern försäkringsgivare har aldrig tagits i anspråk och Peab bedömer det mycket osannolikt att detta skulle ske i framtiden. Garantierna tas därmed inte upp som ansvarsförbindelse.