Peabaktien

Peabs B-aktie är noterad vid Nasdaq Stockholm, Large Cap-listan. Vid utgången av 2019 uppgick Peabs börsvärde till 27,8 miljarder kronor (21,4).

HANDEL MED PEABS AKTIE

Stängningskursen för Peabs B-aktie årets sista dag den 31 december 2019 var 93,75 kr (72,40), vilket innebar en ökning med 29 procent under året. Den svenska aktiebörsen, mätt med Affärsvärldens generalindex, ökade under året med 30 procent. Under 2019 har Peabs B-aktie som högst noterats i 94,85 kr (85,85) och som lägst i 71,00 kr (62,60). Under 2019 omsattes totalt cirka 115 miljoner B-aktier (147) vilket motsvarade cirka 460 000 B-aktier per börsdag (589 000) och en omsättningshastighet på 44 procent.

TOTALAVKASTNING

Peabaktiens totalavkastning under 2019 uppgick till 36,2 procent, att jämföras med SIX Return Index på 34,97 procent. Under femårsperioden 1 januari 2015 till 31 december 2019 har totalavkastningen på Peabs B-aktie uppgått till 111 procent, att jämföras med SIX Return Index på 70,97 procent för samma period.

AKTIER OCH AKTIEKAPITAL

Det totala antalet Peabaktier uppgick vid ingången av 2019 till totalt 296 049 730 aktier fördelat på 34 319 957 A-aktier med ett röstetal på 10 och 261 729 773 B-aktier med ett röstetal på 1.

Vid 2019 års utgång uppgick antalet A-aktier till 34 319 957 motsvarande 11,6 procent (11,6) av kapitalet och 56,7 procent (56,7) av rösterna. Antalet B-aktier uppgick till 261 729 773, vilket motsvarar 88,4 procent (88,4) av kapitalet och 43,3 procent (43,3) av rösterna. Aktiekapitalet uppgick till 1 583,9 Mkr (1 583,9). För mer information om aktiekapitalets utveckling över tid, se www.peab.se.

INNEHAV AV EGNA AKTIER

Peabs innehav av egna aktier uppgick vid ingången av 2019 till 1 086 984 B-aktier, motsvarande 0,4 procent av totalt antal aktier. Under 2019 har Peab inte gjort några återköp eller avyttringar av egna aktier.

UTDELNING

Peabs styrelse föreslog i februari 2020 dels en ordinarie utdelning på 4,20 kronor per aktie och dels en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag, Annehem Fastigheter, innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Till följd av coronavirusets spridning och dess effekter i omvärlden och på de finansiella marknaderna beslöt Peabs styrelse att dra tillbaka förslagen till årsstämman. Styrelsens ambition är att löpande utvärdera utdelningskapaciteten och beroende av utvecklingen kunna fatta beslut om såväl kontant utdelning som tidpunkt för utdelning av samtliga aktier i Annehem Fastigheter. För 2018 uppgick utdelningen till 4,20 kronor per aktie, vilket motsvarade 59 procent av årets resultat. Totalt uppgick utdelningsbeloppet för 2018 till 1 239 Mkr.

Kursutveckling

1 januari – 31 december 2019

Totalavkastning

31 december 2014 – 31 december 2019

Ägarförteckning per 2019-12-31

Nyckeltal per aktie

1) För 2019 föreslår styrelsen till årsstämman att ingen utdelning lämnas. 2) Baserat på slutkurs vid årets slut.

Fördelning av aktieinnehav per 2019-12-31

Aktier och röster per aktieslag 2019-12-31

Andel av kapitalet per 2019-12-31

Andel av rösterna per 2019-12-31

Utdelning och direktavkastning

* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15** För 2019 föreslår styrelsen till årsstämman att ingen utdelning lämnas.

Nyckeltal

Resultat och utdelning per aktie

* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15** För 2019 föreslår styrelsen till årsstämman att ingen utdelning lämnas.

Eget kapital per aktie

* Ej omräknade med hänsyn till IFRS 15