Rapport över förändringar i eget kapital – Koncernen

Equity attributable to owners in parent company
MSEK Share capital Other contributed capital Translation reserve Fair value reserve Hedging reserve Profit brought forward including profit for the year Total Non-controlling interests Total equity
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Mkr Aktie-kapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings-reserv Verkligt värde- reserv Säkrings-reserv Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital
Opening balance equity 2018-01-01 Ingående eget kapital 2018-01-01 1 584 2 576 -138 4 -33 6 338 10 331 1 10 332
Adjustment for retroactive application of IFRS 9 per 1 January 2018 Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 9 per 1 januari 2018 -4 -3 -7 -7
Adjusted equity 2018-01-01 Justerat eget kapital 2018-01-01 1 584 2 576 -138 -33 6 335 10 324 1 10 325
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat
Profit for the year Årets resultat 2 100 2 100 2 100
Other comprehensive income for the year Årets övrigt totalresultat 87 16 103 103
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat 87 16 2 100 2 203 0 2 203
Contribution from, and value transferred to, owners Tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Cash dividends Lämnade utdelningar -1 180 -1 180 -1 180
Closing balance equity 2018-12-31 Utgående eget kapital 2018-12-31 1 584 2 576 -51 -17 7 255 11 347 1 11 348
Opening balance equity 2019-01-01 Ingående eget kapital 2019-01-01 1 584 2 576 -51 -17 7 255 11 347 1 11 348
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat
Profit for the year Årets resultat 2 092 2 092 2 092
Other comprehensive income for the year Årets övrigt totalresultat 57 7 64 64
Total comprehensive income for the year Årets totalresultat 57 7 2 092 2 156 0 2 156
Contribution from, and value transferred to, owners Tillskott från och värdeöverföringar till ägare
Cash dividends Lämnade utdelningar -1 239 -1 239 -1 239
Shareholder contribution Aktieägartillskott 1 1
Total contribution from, and value transferred to, owners Summa tillskott från och värdeöverföringar till ägare -1 239 -1 239 1 -1 238
Closing balance equity 2019-12-31 Utgående eget kapital 2019-12-31 1 584 2 576 6 -10 8 108 12 264 2 12 266