Vi förbättrar vardagen där livet levs

Ett strategiskt steg i taget. Så har Peab arbetat med att utveckla verksamheten sedan den startade för mer än 60 år sedan. Med omfattande nordisk närvaro och lokal förankring är vi idag Nordens samhällsbyggare och förbättrar vardagen där människor lever sina liv. Nu står vi redo att gå in i nästa fas av vår utveckling.

År 2020 går till handlingarna som ett högst anmärkningsvärt år präglat av coronapandemin och dess följder. När vi på Peab summerar 2020 så blev det både framgångsrikt och viktigt för vår fortsatta utveckling. Vi ökade omsättningen med fyra procent till 57 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 3,5 miljarder kronor och rörelsemarginalen till 6,2 procent. Siffrorna innefattar förra årets två stora strategiska transaktioner – förvärvet inom beläggnings- och ballastverksamhet och utdelningen av det tidigare helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter.

Stabil entreprenadverksamhet

Andelen bostäder inom affärsområde Byggs erbjudande minskade något, medan verksamheten under 2020 främst drevs av övrigt husbyggande till offentliga kunder. De offentliga behoven är tydliga även inom affärsområde Anläggning och året förde med sig flera spännande infrastrukturprojekt. Båda entreprenadverksamheterna hade en fortsatt stabil orderingång och det är glädjande att kunna slå fast att det är stor spridning på uppdrag såväl vad gäller produktsegment som geografi. Precis som det ska vara för Nordens samhällsbyggare.

Viktigt förvärv inom beläggning och ballast

Avgörande för att vi idag fullt ut är en nordisk samhällsbyggare med omfattande lokal närvaro är det förvärv inom beläggnings- och ballastverksamhet vi slutförde under våren. I ett slag ökade vi inte bara omsättningen inom affärsområde Industri och därmed dess betydelse i koncernen, utan även vår närvaro i Sverige, Norge och Finland samt etablerade oss inom beläggning i Danmark. Vi har nu en marknadsledande position inom beläggning och ballast i Norden. Det är helt i linje med vår affärsmodell med fyra affärsområden som samverkar och kompletterar varandra och sprider riskerna.

Utvecklingspotential inom bostads- och fastighetsaffären

Vårt fjärde ben – affärsområde Projektutveckling – gjorde också viktiga framsteg under året. Även om bostadsmarknaden till följd av coronapandemin bromsade in i början av året, tog verksamheten åter fart från och med sommaren. Både igångsättningen av egenutvecklade bostäder och försäljningen var stabil med bra geografisk spridning i Sverige, Norge och Finland. Bostadsutveckling tecknade i slutet av året dessutom flera avtal om försäljning av hyresrättsprojekt. Coronapandemins påverkan på Peab har varit begränsad och då främst berört Fastighetsutveckling och verksamheter med koppling till resande och turism.

Det som bidrog stort till resultatet var utdelningen och börsnoteringen av det tidigare helägda dotterbolaget Annehem Fastigheter, som är ett bolag vi bildade i början av året och huvudsakligen består av färdigställda kommersiella fastigheter vi byggt de senaste åren.

På samma sätt som förvärvet av beläggnings- och ballastverksamheterna, tydliggjorde utdelningen av Annehem Fastigheter ytterligare vår kärnverksamhet som fokuserad och professionell byggare och utvecklare i Norden med hög andel egna resurser och egna medarbetare. Inom Projektutveckling har vi idag än bättre möjligheter att beroende på marknadsläge rikta vårt utvecklingsfokus såväl på bostads- och hyresrätter som på kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter.

Uppdaterad riktning framåt

Nu står vi redo att gå in i nästa fas av Peabs utveckling. Som ett led i att vi idag fullt ut är en nordisk samhällsbyggare med en delvis förändrad verksamhetsmix, omfattande lokal närvaro och fyra samverkande affärsområden har vi från och med 2021 uppdaterade målsättningar, allt ifrån mission, affärsidé, strategiska mål till de mer konkreta finansiella och icke-finansiella målen.

Såväl de interna som de externa finansiella och icke-finansiella målen kategoriseras under de tidigare strategiska målområdena Nöjdaste kunderna i branschen, Bästa arbetsplatsen i branschen och Mest lönsamma företaget i branschen samt det nya, fjärde strategiska målområdet Ledande inom samhällsansvar i branschen. Här ingår klimat- och jämställdhetsfrågorna och internt tillkommer ytterligare ett antal mål.

Ledande inom samhällsansvar

Som en ledande nordisk samhällsbyggare har vi stor påverkan – och ett stort ansvar – som vi självklart måste ta. Det ansvaret handlar om att vi i vår egen verksamhet alltid strävar efter att välja den mest hållbara vägen och driva hållbar utveckling i branschen, vilket inte minst målen kopplade till samhällsansvar tar fasta på. År 2045 ska vi till exempel vara klimatneutrala, men vi ska också se till att vi tar vara på all den kompetens som finns i samhället och vi ska se till att den kompetensen kan arbeta i trygga och utvecklande sammanhang.

Vårt arbete tar sin utgångspunkt i FN:s Global Compact som vi fortsätter att stödja och de 17 globala målen för hållbar utveckling, liksom Peabs uppförandekod, kärnvärden, affärsidé, mission och de strategiska målområdena.

Fram till och med 2020 arbetade vi utifrån de väsentliga hållbarhetsaspekterna vi identifierat inom Människa, Miljö och Affär. Inom ramen för dessa hade vi fastställt fokusområden och mål för affärsplaneperioden 2018-2020 samt identifierat och analyserat risker inom varje hållbarhetsaspekt. Fokusområdena och affärsplanemålen har fungerat som vägledning i att arbeta hållbart, så att varje medarbetare har kunnat omsätta det i sin roll och sin vardag. Därtill har arbetet med kompetenshöjande insatser inom områden som etik, miljö, inköp, arbetsmiljö och likabehandling fortsatt oförtrutet.

Närproducerat samhällsbygge

Det som gör oss unika är att vår verksamhet är lokal. Genom affärsområdenas samverkan tar vi vara på lokala resurser i form av egna insatsvaror, egna medarbetare och lokala underentreprenörer för att skapa en så lokal och därmed hållbar affär som möjligt. Det innefattar allt från våra ECO-produkter – som fått tillskott av ECO-Prefab, ECO-Stomme och ECO-Ballast – samt återvinning och återbruk i de lokala projekten till lokalt samhällsansvar genom Peab Life och Peabskolan.

Branschen ska också vara säker och sund. Alla som vistas på våra arbetsplatser ska göra det under trygga förhållanden. Det gäller den fysiska arbetsmiljön såväl som den sociala. Vi prioriterar dessa frågor och lägger stor vikt vid det förebyggande arbetet. Varje risk som åtgärdas är en potentiell olycka mindre. En annan branschfråga där vi går i bräschen handlar om sund konkurrens. Genom eget arbete och samverkan i branschen säkerställer vi kontroll i alla led, inte minst i leverantörskedjan. Vi arbetar aktivt för att vår bransch ska präglas av öppna och schyssta spelregler och humana arbetsvillkor.

Framtiden talar för Peab

När vi nu lägger 2020 till handlingarna kan vi slå fast att förutsättningarna för oss att bedriva ett närproducerat samhällsbygge aldrig har varit bättre än idag. De långsiktiga drivkrafterna i omvärlden talar till Peabs fördel. Våra 15 000 fantastiska medarbetare tar varje dag verksamheten framåt genom sitt engagemang och ansvarstagande, inte minst har de gjort det under de rådande speciella omständigheterna. Stort tack för det!

Jag vill naturligtvis också passa på att rikta ett stort tack till en av våra två grundare Mats Paulsson, som nu väljer att lämna styrelsen. Mats lämnar dock inte Peab helt utan blir hedersordförande, vilket betyder att han kan fortsätta att stödja både styrelsen och ledningen på ett informellt sätt. Stort tack för ovärderliga insatser i mer än 60 år, Mats! Stort tack även till vår nuvarande styrelseordförande Göran Grosskopf som också lämnar styrelsen efter många års fantastiskt arbete för Peabs bästa. Stort tack, Göran.

Med vår starka affärsmodell har vi alla förutsättningar att nå våra strategiska mål och skapa långsiktiga värden för våra kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort. Det är jag övertygad om.

Förslöv i april 2021


Jesper Göransson
VD och koncernchef

Förutsättningarna för oss att bedriva ett närproducerat samhällsbygge har aldrig varit bättre än idag.

När vi på Peab summerar 2020 så blev det både framgångsrikt och viktigt för vår fortsatta
utveckling.