Report on Group cash flow in summary

MSEK Apr-Jun
2017
Apr-Jun
2016
Jan-Jun
2017
Jan-Jun
2016
Jul-Jun
2016/2017
Jan-Dec
2016
Mkr Apr-jun
2017
Apr-jun
2016
Jan-jun
2017
Jan-jun
2016
Jul-jun
2016/2017
Jan-dec
2016
Cash flow from current operations before changes in working capital Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital 706 699 995 1,110 2,788 2,903
Increase (-) / Decrease (+) of project and development properties Ökning (-)/Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter -660 322 -379 160 -685 -146
Increase (-) / Decrease (+) of inventories Ökning (-)/Minskning (+) av varulager -118 -242 -1 -395 236 -158
Increase (-) / Decrease (+) of current receivables / current liabilities Ökning (-)/Minskning (+) rörelsefordringar/rörelseskulder -516 -299 368 467 757 856
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1,294 -219 -12 232 308 552
Cash flow from current operations Kassaflöde från den löpande verksamheten -588 480 983 1,342 3,096 3,455
Acquisition of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel -42 -8 -73 -72 -137
Sales of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds Försäljning av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel 0 6 -1 5
Acquisition of fixed assets Förvärv av anläggningstillgångar -589 -546 -885 -789 -1,633 -1,537
Sales of fixed assets Försäljning av anläggningstillgångar 72 114 593 430 1,028 865
Cash flow from investment operations Kassaflöde från investeringsverksamheten -517 -474 -300 -426 -678 -804
Cash flow before financing Kassaflöde före finansiering -1,105 6 683 916 2,418 2,651
Cash flow from financing operations Kassaflöde från finansieringsverksamheten -361 -358 -1,478 -1,670 -2,421 -2,613
Cash flow for the period Periodens kassaflöde -1,466 -352 -795 -754 -3 38
Cash at the beginning of the period Likvida medel vid periodens början 1,725 481 1,062 873 152 873
Exchange rate differences in cash Valutakursdifferens i likvida medel -16 23 -24 33 94 151
Cash at the end of the period Likvida medel vid periodens slut 243 152 243 152 243 1,062