Affärsområde Projektutveckling

Affärsområde Projektutveckling, som omfattar Bostadsutveckling och Fastighetsutveckling, bidrar till att skapa hållbara och levande stadsmiljöer med såväl bostäder som kommersiella fastigheter. Affärsområdet ansvarar för koncernens förvärv och avyttring av fastigheter samt projektutveckling som genererar entreprenader till övriga affärsområden. Projektutveckling sker i helägda bolag eller i samarbete med partners via joint ventures.

Bostadsutveckling utvecklar alla typer av bostäder såsom flerfamiljshus i bostadsrätts-, äganderätts- och hyresrättsform samt småhus.

I Fastighetsutveckling bedrivs verksamheten i form av förvärv, utveckling, drift och förvaltning samt avyttring av kommersiella fastigheter. I de fall det inte finns någon planerad avyttring kan fastigheter komma att finnas kvar i koncernen en längre tid i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa.

Peabs huvudsakliga ambition är att bedriva utvecklingsprojekt i egen balansräkning. Samarbete med andra partners via joint ventures kan ske vid olika tidpunkter under ett projekt. Målet är att skapa ett kapitaleffektivt utvecklingsarbete med partners som förstärker affärerna och därmed lönsamheten.

Nettoomsättning och resultat

April – juni 2019

Under andra kvartalet 2019 uppgick nettoomsättningen inom Projektutveckling till 2 068 Mkr (1 775). Rörelseresultatet uppgick till 371 Mkr (174). Inom Fastighetsutveckling har Peabs delägda bolag Acturum under andra kvartalet avyttrat ett antal fastigheter, vilket tidigare kommunicerats. Försäljningarna medförde en positiv effekt om 170 Mkr i resultatbidrag från delägda bolag.

Januari – juni 2019

Under första halvåret 2019 uppgick nettoomsättningen inom Projektutveckling till 3 931 Mkr (4 062) och rörelseresultatet uppgick till 549 Mkr (375).

Sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick vid periodens slut till 15 269 Mkr (11 549). Ökningen förklaras av investeringar i projekt- och exploateringsfastigheter, fler pågående bostadsprojekt i Norge och Finland, investeringar i hyresrättsprojekt samt i drifts- och förvaltningsfastigheter inom Fastighetsutveckling. I ökningen ingick även tillkommande IFRS 16, Leasingavtal om 362 Mkr per 30 juni 2019, fördelade på 114 Mkr i driftsfastigheter, 55 Mkr i förvaltningsfastigheter, 196 Mkr i projekt- och exploateringsfastigheter samt -3 Mkr i övriga fordringar.

Brf S:t Lars Park

Lund

Sysselsatt kapital

MSEK Jun 30
2019
Jun 30
2018
Dec 31
2018
Mkr 30 jun
2019
30 jun
2018
31 dec
2018
Operations property Driftsfastigheter 1 232 1 102 915
Investment property Förvaltningsfastigheter 701 1 030 589
Project and development property
Projekt- och exploateringsfastigheter
11 057 8 531 9 685
of which housing development rights varav bostadsbyggrätter 5 806 5 543 5 394
of which commercial development rights varav kommersiella byggrätter 612 598 656
of which ongoing housing projects in Norway and Finland varav pågående bostadsprojekt i Norge och Finland 2 507 1 447 2 034
of which ongoing rental projects in Sweden
varav pågående hyresrättsprojekt i Sverige
1 063 297 925
of which ongoing commercial projects
varav pågående kommersiella projekt
431 216 302
of which completed projects varav färdigställda fastigheter 249 130 14
of which other varav övrigt 389 300 360
Participation in joint ventures Andelar i joint ventures 1 472 944 1 019
Loans to joint ventures Utlåning till joint ventures 1 207 1 430 1 466
Working capital and other Rörelsekapital och övrigt -400 -1 488 -690
Total Summa 15 269 11 549 12 984

Nyckeltal

Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jul-Jun
2018/2019
Jan-Dec
2018
Apr-jun
2019
Apr-jun
2018
Jan-jun
2019
Jan-jun
2018
Jul-jun
2018/2019
Jan-dec
2018
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 2 068 1 775 3 931 4 062 7 713 7 844
of which Property Development varav Fastighetsutveckling 254 171 427 327 838 738
of which Housing Development varav Bostadsutveckling 1 814 1 604 3 504 3 735 6 875 7 106
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 371 174 549 375 959 785
of which Property Development varav Fastighetsutveckling 195 13 241 63 348 170
of which Housing Development varav Bostadsutveckling 176 161 308 312 611 615
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 17,9 9,8 14,0 9,2 12,4 10,0
of which Property Development varav Fastighetsutveckling 76,8 7,6 56,4 19,3 41,5 23,0
of which Housing Development varav Bostadsutveckling 9,7 10,0 8,8 8,4 8,9 8,7
Capital employed at the end of the period, MSEK
Sysselsatt kapital vid periodens utgång, Mkr
15 269 11 549 15 269 11 549 15 269 12 984
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 1 529 1 157 3 156 3 218 6 619 6 681
Order backlog, MSEK Orderstock, Mkr 6 131 7 492 6 131 7 492 6 131 7 134
Number of employees at the end of the period
Antal anställda vid periodens utgång
336 383 336 383 336 379

Bostadsutveckling

April – juni 2019

Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 1 814 Mkr (1 604) och förklaras av fler överlämnade bostadsprojekt i Finland och Norge. I Sverige har omsättningen minskat under andra kvartalet. Rörelseresultatet ökade till 176 Mkr (161) men rörelsemarginalen minskade till 9,7 procent (10,0).

Igångsättningen av egenutvecklade bostäder uppgick under andra kvartalet till 540 (559), varav merparten var i Sverige och Finland, med bra geografisk spridning i båda länderna. Antalet sålda bostäder uppgick till 669 (391) varav merparten var i Sverige och Finland.

Januari – juni 2019

Nettoomsättningen minskade till 3 504 Mkr (3 735) och minskningen är relaterad till Sverige. Rörelseresultatet uppgick till 308 Mkr (312) och rörelsemarginalen uppgick till 8,8 procent (8,4). I Sverige minskade både rörelseresultat och rörelsemarginal men uppvägdes till stor del av fler överlämnade projekt i Norge och Finland. För den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick rörelsemarginalen till 8,9 procent jämfört med 8,7 procent för helår 2018.

Igångsättningen av egenutvecklade bostäder uppgick till 1 007 enheter (1 116) och fördelade sig huvudsakligen mellan Sverige och Finland, med en bra geografisk spridning i båda länderna. Antalet sålda bostäder uppgick till 1 259 (763), varav en stor del avser försäljning i Sverige. I Stockholm har ökade försäljningsinsatser medfört att det varit en högre försäljning under första halvåret jämfört med samma period 2018. Antal egenutvecklade bostäder i produktion uppgick vid periodens utgång till 5 187 (6 020). Andelen sålda bostäder i produktion uppgick till 65 procent (64). Antalet återköpta bostäder per 30 juni 2019 uppgick till 174 (82) varav cirka hälften i Sverige och hälften i Finland. Peab utvecklar och bygger bostäder i hela Sverige samt i stora delar av Norge och Finland. Våra bostäder ligger huvudsakligen i mellanprissegmentet och här ser vi att det fortsatt finns ett stort behov av nyproducerade bostäder.

Sysselsatt kapital har vid utgången av juni 2019 ökat som en följd av ökade investeringar i projekt- och exploateringsfastigheter samt i hyresrättsprojekt i Sverige. Hyresrättsprojekten kan komma att konverteras till bostadsrätter eller säljas till investerarmarknaden. Därutöver har sysselsatt kapital ökat till föjd av en ökad aktivitet av egenutvecklade bostadsprojekt i Norge och Finland, vilka kvarstår i balansräkningen till färdigställande. I stapeldiagrammet visas när i tiden bostadsprojekt i Norge och Finland förväntas färdigställas. Totalt antal pågående bostäder i egen regi i Norge och Finland uppgick per den 30 juni 2019 till 1 459 (1 233).

 

 

Bostadsbyggrätter

Number, approx. Jun 30
2019
Jun 30
2018
Dec 31
2018
Antal, cirka 30 jun
2019
30 jun
2018
31 dec
2018
Development rights on our own balance sheet Byggrätter i egen balansräkning 20 300 20 900 21 300
Development rights via joint ventures Byggrätter via joint ventures 5 300 5 700 5 000
Development rights via options etc. Byggrätter via optioner m.m. 9 400 7 800 9 100
Total Totalt 35 000 34 400 35 400

Tidpunkt för färdigställande av pågående bostäder i produktion i Norge och Finland

Egenutvecklad bostadsproduktion

Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jul-Jun
2018/2019
Jan-Dec
2018
Apr-jun
2019
Apr-jun
2018
Jan-jun
2019
Jan-jun
2018
Jul-jun
2018/2019
Jan-dec
2018
Number of housing starts during the period
Antal under perioden produktionsstartade bostäder
540 559 1 007 1 116 2 104 2 213
Number of sold homes during the period
Antal under perioden sålda bostäder
669 391 1 259 763 2 321 1 825
Total number of homes under construction, at the end of the period
Totalt antal bostäder i produktion, vid periodens slut
5 187 6 020 5 187 6 020 5 187 6 231
Share of sold homes under construction, at the end of the period
Andel sålda bostäder i produktion, vid periodens slut
65% 64% 65% 64% 65% 63%
Number of repurchased homes in the balance sheet, at the end of the period
Antal återköpta bostäder i egen balansräkning, vid periodens slut
174 82 174 82 174 104

Fastighetsutveckling

Omsättning och rörelseresultat från verksamheten härrör från förvärv, utveckling, drift och förvaltning av helägda fastigheter, av resultatandelar från delägda bolag samt realisationsresultat vid avyttring av färdiga fastigheter och andelar i delägda bolag.

April – juni 2019

Under andra kvartalet 2019 uppgick omsättningen till 254 Mkr (171) och rörelseresultatet till 195 Mkr (13). Peabs delägda bolag Acturum har under andra kvartalet avyttrat ett antal fastigheter, vilket tidigare har kommunicerats. I december 2018 tecknade Acturum avtal med Fastator och Offentliga hus om att sälja samtliga kvarvarande fastigheter med tillträde beräknat till andra kvartalet 2019. Acturum bildades med Peab och FAM – Wallenbergsstiftelsernas förvaltningsbolag- som lika stora ägare 2013. Acturum förvärvade en fastighetsportfölj i Södertälje av AstraZeneca och har sedan dess utvecklat ett antal fastigheter. Försäljningarna innebar en positiv effekt i andra kvartalet om 170 Mkr i resultatbidrag från delägda bolag. Inga andra större fastighetstransaktioner har skett under kvartalet.

Januari – juni 2019

Under första halvåret 2019 uppgick omsättningen inom Fastighetsutveckling till 427 Mkr (327) och rörelseresultatet till 241 Mkr (63). Våra delägda bolag fortsätter att utvecklas väl och resultat från delägda bolag uppgick under första halvåret till 214 Mkr (45), varav 170 Mkr är hänförbart till försäljning av fastigheter i Acturum.

I de fall det inte finns någon planerad avyttring kan fastigheter komma att finnas kvar i koncernen en längre tid i syfte att erhålla hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa. I det sysselsatta kapitalet inom Fastighetsutveckling ingår driftsfastigheter till ett bokfört värde om 1 232 Mkr (1 102), varav tillkommande IFRS 16 Leasingavtal om 114 Mkr, och förvaltningsfastigheter om 701 Mkr (1 030), varav tillkommande IFRS 16 Leasingavtal om 55 Mkr. Nedanstående tabeller visar de större fastighetsprojekten per 30 juni 2019.

Förskola Hyllie

Malmö

Fastighetsprojekt

Färdigställda projekt Ort Uthyrningsbar yta, m2 Uthyrningsgrad, %
Bokfört värde, Mkr
Företagspark Ängelholm 62 800 95 244
Företagspark Ljungbyhed 76 000 64 121
Kontor Helsingfors 9 300 85 279
Kontor Helsingfors 7 600 41 269
Hyresrätt Malmö 4 600 100 141
Kontor Sigtuna 3 600 74 66
Övriga färdigställda projekt
104
Summa 1 224
varav driftsfastigheter 599
varav förvaltningsfastigheter 611
varav projekt- och exploateringsfastigheter 14

 

Ongoing projects Location Area in m2 Degree rented, % Recognized value, MSEK Total investment at completion, MSEK Timepoint of completion
Level of completion, %
Pågående projekt Ort Uthyrningsbar
yta, m2
Uthyrningsgrad, % Bokfört värde, Mkr Beslutad investering, Mkr Tidpunkt färdigställande
Färdigställande-grad, %
Offices Solna Kontor Solna 12 400 100 393 449 Q4-2019 88
Retail and offices Gothenburg Handel och kontor Göteborg 6 400 98 146 171 Q3-2019 85
Retail Oslo Handel Oslo 3 600 100 122 192 Q3-2020 64
Office building Malmö Kontor Malmö 4 900 68 126 185 Q1-2020 68
Office building and parking Solna Kontor och parkering Solna 2 900 89 131 277 Q2-2020 47
Office building Helsingborg Kontor Helsingborg 4 500 100 35 117 Q1-2021 30
Other ongoing projects Övriga pågående projekt 32
Total Summa 985
of which operations property varav driftsfastigheter 519
of which investment property varav förvaltningsfastigheter 35
of which project and development property varav projekt- och exploateringsfastigheter 431

Väsentliga joint ventures

Peabs väsentliga joint venture bolag Fastighets AB Centur, Tornet Bostadsproduktion AB, Fastighets AB ML4 och Point Hyllie Holding AB utvecklas väl och via dessa har Peab byggt upp betydande indirekta innehav i förvaltningsfastigheter och exploateringsfastigheter för såväl kommersiella- som bostadsändamål. Löpande avkastning sker i form av andelar i joint ventures resultat redovisade i rörelseresultatet samt ränteintäkter på utlåning. De marknadsvärdesförändringar på fastigheter som påverkar de bokförda värdena i joint venture bolagen redovisas inte i Peabs resultat.

Väsentliga joint ventures

Fastighets AB Centur

Äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter och bostäder.

Peabs andel: 50 procent
Partner: Balder
Geografi: Stockholm, Mälardalen, Göteborg och Öresunds­regionen
Bokfört värde fastigheter per 30 juni 2019 1): 6 296 Mkr (5 151)
Peabs del av oredovisade verkliga värden exkl. skatt 1): 372 Mkr (328)
Större pågående projekt: Hotell Stay-at Varvsstaden, Malmö 3 900 m2 uthyrningsbar yta, Lyckholms Göteborg, 6 400 m2 uthyrningsbar yta

Tornet Bostadsproduktion AB

Bygga och förvalta attraktiva och miljövänliga hyresrätter i de större städerna i Sverige.

Peabs andel: 33 procent
Partner: Folksam och Balder
Geografi: Stockholm, Mälardalen, Göteborg och Öresundsregionen
Bokfört värde fastigheter per 30 juni 2019 1): 3 832 Mkr (3 127)
Peabs del av oredovisade verkliga värden exkl. skatt 1): 230 Mkr (179)
Större pågående projekt: Munkebäck, Göteborg 14 800 m2 uthyrningsbar yta, Kungsängen, Upplandsbro 8 800 m2 uthyrningsbar yta samt ett flertal hyresrättsprojekt i Västerås, Helsingborg, Malmö och Örebro

Fastighets AB ML4

Äga och förvalta forskningsanläggningen Max IV. Anläggningen hyrs ut till Lunds Universitet.

Peabs andel: 50 procent
Partner: Wihlborgs
Geografi: Lund
Bokfört värde fastigheter per 30 juni 2019 : 1 831 Mkr (1 861)
Större pågående projekt: Forskningsbyggnad 6 400 m2

Point Hyllie Holding AB

Utveckla, äga och förvalta kontorsfastigheten The Point samt äga och förvalta hotellfastigheten Värdshuset 5 (Operatör Quality Hotel View).

Peabs andel: 50 procent
Partner: Volito
Geografi: Hyllie, Malmö
Bokfört värde fastigheter per 30 juni 2019: 1 157 Mkr (880)
Större pågående projekt: Kontor 29 våningar, The Point, 20 000 m2 uthyrningsbar yta

1) Värderade till marknadsvärde i joint venture företagen. De marknadsvärderingar på fastigheter som påverkar de bokförda värdena i joint venture företagen redovisas inte i Peabs resultat.