Report on the Group income statement

MSEK Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jul-Jun
2018/2019
Jan-Dec
2018
Mkr Apr-jun
2019
Apr-jun
2018
Jan-jun
2019
Jan-jun
2018
Jul-jun
2018/2019
Jan-dec
2018
Net sales Nettoomsättning 14,336 13,453 25,695 24,943 52,985 52,233
Production costs Kostnader för produktion -12,777 -12,038 -23,144 -22,520 -47,669 -47,045
Gross profit Bruttoresultat 1,559 1,415 2,551 2,423 5,316 5,188
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -773 -761 -1,524 -1,498 -2,810 -2,784
Other operating income Övriga rörelseintäkter 38 27 65 52 229 216
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -3 -4 -6 -10 -43 -47
Operating profit Rörelseresultat 821 677 1,086 967 2,692 2,573
Financial income Finansiella intäkter 31 19 85 46 139 100
Financial expenses Finansiella kostnader -41 -23 -91 -84 -162 -155
Net finance Finansnetto -10 -4 -6 -38 -23 -55
Pre-tax profit Resultat före skatt 811 673 1,080 929 2,669 2,518
Tax Skatt -123 -101 -168 -139 -447 -418
Profit for the period Periodens resultat 688 572 912 790 2,222 2,100
Profit for the period, attributable to: Periodens resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 688 572 912 790 2,222 2,100
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0
Profit for the period Periodens resultat 688 572 912 790 2,222 2,100
Key ratios Nyckeltal
Earnings per share before and after dilution, SEK Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 2.33 1.94 3.09 2.68 7.53 7.12
Average number of outstanding shares, million Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0
Return on capital employed, % Räntabilitet på sysselsatt kapital, % 14.9 1) 17.6 1) 14.9 15.9
Return on equity, % Räntabilitet på eget kapital, % 19.8 1) 20.1 1) 19.8 19.6
1) Calculated on rolling 12 months

Report on the Group income statement and other comprehensive income in summary

MSEK Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jul-Jun
2018/2019
Jan-Dec
2018
Mkr Apr-jun
2019
Apr-jun
2018
Jan-jun
2019
Jan-jun
2018
Jul-jun
2018/2019
Jan-dec
2018
Profit for the period Periodens resultat 688 572 912 790 2,222 2,100
Other comprehensive income Övrigt totalresultat
Items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period
Poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
Translation differences for the period from translation of foreign operations
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska verksamheter
30 58 104 188 2 86
Changes in fair value of cash flow hedges for the period
Periodens förändringar i verkligt värde på kassaflödessäkringar
-4 10 8 18 10 20
Shares in joint ventures’ other comprenhensive income Andelar i joint ventures övrigt totalresultat 0 0 0 1 -1 0
Tax referring to items that can be reclassified or have been reclassified to profit for the period
Skatt hänförligt till poster som har omförts eller kan omföras till periodens resultat
4 5 11 11 -3 -3
Other comprehensive income for the period Periodens övrigt totalresultat 30 73 123 218 8 103
Total comprehensive income for the period Periodens totalresultat 718 645 1,035 1,008 2,230 2,203
Total comprehensive income for the period, attributable to: Periodens totalresultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 718 645 1,034 1,008 2,229 2,203
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 1 0 1 0
Total comprehensive income for the period Periodens totalresultat 718 645 1,035 1,008 2,230 2,203