Quarterly data

Group

MSEK Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2019
Oct-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2018
Oct-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Mkr Apr-jun
2019
Jan-mar
2019
Okt-dec
2018
Jul-sep
2018
Apr-jun
2018
Jan-mar
2018
Okt-dec
2017
Jul-sep
2017
Apr-jun
2017
Net sales Nettoomsättning 14,336 11,359 14,845 12,445 13,453 11,490 14,490 11,595 12,791
Production costs Kostnader för produktion -12,777 -10,367 -13,372 -11,153 -12,038 -10,482 -13,103 -10,431 -11,461
Gross profit Bruttoresultat 1,559 992 1,473 1,292 1,415 1,008 1,387 1,164 1,330
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -773 -751 -711 -575 -761 -737 -695 -528 -735
Other operating income Övriga rörelseintäkter 38 27 119 45 27 25 71 78 38
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -3 -3 -18 -19 -4 -6 -10 0 -2
Operating profit Rörelseresultat 821 265 863 743 677 290 753 714 631
Financial income Finansiella intäkter 31 54 18 36 19 27 118 17 36
Financial expenses Finansiella kostnader -41 -50 -42 -29 -23 -61 -46 -26 -50
Net finance Finansnetto -10 4 -24 7 -4 -34 72 -9 -14
Pre-tax profit Resultat före skatt 811 269 839 750 673 256 825 705 617
Tax Skatt -123 -45 -133 -146 -101 -38 -145 -120 -92
Profit for the period Periodens resultat 688 224 706 604 572 218 680 585 525
Profit for the period, attributable to: Periodens resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 688 224 706 604 572 218 680 585 525
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0 0
Profit for the period Periodens resultat 688 224 706 604 572 218 680 585 525
Key ratios Nyckeltal
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 2.33 0.76 2.39 2.05 1.94 0.74 2.31 1.98 1.78
Average number of outstanding shares, million Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 21,067 18,877 18,360 17,730 16,322 14,631 14,074 14,438 13,874
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 11,144 11,665 11,348 10,735 10,153 10,688 10,332 9,757 9,170

Business areas

MSEK Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2019
Oct-Dec
2018
Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2018
Oct-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Mkr Apr-jun
2019
Jan-mar
2019
Okt-dec
2018
Jul-sep
2018
Apr-jun
2018
Jan-mar
2018
Okt-dec
2017
Jul-sep
2017
Apr-jun
2017
Net sales Nettoomsättning
Construction Bygg 7,782 6,743 8,182 6,172 7,423 6,563 7,631 5,721 6,988
Civil Engineering Anläggning 3,374 2,916 4,189 3,301 3,439 2,816 3,787 2,819 2,831
Industry Industri 3,697 2,230 3,803 3,723 3,580 2,178 3,684 3,420 3,420
Project Development Projektutveckling 2,068 1,863 1,904 1,878 1,775 2,287 2,205 1,926 2,000
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 254 173 194 217 171 156 117 131 106
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 1,814 1,690 1,710 1,661 1,604 2,131 2,088 1,795 1,894
Group functions Koncerngemensamt 287 275 223 276 285 259 262 242 254
Eliminations Elimineringar -2,872 -2,668 -3,456 -2,905 -3,049 -2,613 -3,079 -2,533 -2,702
Group Koncernen 14,336 11,359 14,845 12,445 13,453 11,490 14,490 11,595 12,791
Operating profit Rörelseresultat
Construction Bygg 199 156 207 142 178 143 180 121 162
Civil Engineering Anläggning 124 36 145 98 130 42 136 89 110
Industry Industri 258 -44 401 352 262 -38 302 342 246
Project Development Projektutveckling 371 178 245 165 174 201 246 174 162
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 195 46 69 38 13 50 6 -3 5
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 176 132 176 127 161 151 240 177 157
Group functions Koncerngemensamt -89 -48 -155 -9 -55 -55 -128 -4 -49
Eliminations Elimineringar -42 -13 20 -5 -12 -3 17 -8 0
Group Koncernen 821 265 863 743 677 290 753 714 631
Operating margin, % Rörelsemarginal, %
Construction Bygg 2.6 2.3 2.5 2.3 2.4 2.2 2.4 2.1 2.3
Civil Engineering Anläggning 3.7 1.2 3.5 3.0 3.8 1.5 3.6 3.2 3.9
Industry Industri 7.0 -2.0 10.5 9.5 7.3 -1.7 8.2 10.0 7.2
Project Development Projektutveckling 17.9 9.6 12.9 8.8 9.8 8.8 11.2 9.0 8.1
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 76.8 26.6 35.6 17.5 7.6 32.1 5.1 -2.3 4.7
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 9.7 7.8 10.3 7.6 10.0 7.1 11.5 9.9 8.3
Group functions Koncerngemensamt
Eliminations Elimineringar
Group Koncernen 5.7 2.3 5.8 6.0 5.0 2.5 5.2 6.2 4.9
Order situation, MSEK Orderläge, Mkr
Orders received Orderingång 10,817 11,868 10,451 11,473 16,257 12,906 13,039 10,651 12,880
Order backlog at the end of the period Orderstock vid periodens utgång 45,873 47,532 45,819 48,036 47,453 43,055 40,205 40,211 39,470