Report on Group cash flow in summary

MSEK Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jul-Jun
2018/2019
Jan-Dec
2018
Mkr Apr-jun
2019
Apr-jun
2018
Jan-jun
2019
Jan-jun
2018
Jul-jun
2018/2019
Jan-dec
2018
Cash flow from current operations before changes in working capital
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
787 695 1,248 799 3,143 2,694
Increase (-) / Decrease (+) of project and development properties
Ökning (-) / Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter
-371 -813 -905 -892 -2,081 -2,068
Increase (-) / Decrease (+) of inventories Ökning (-) / Minskning (+) av varulager 16 10 -53 -49 -43 -39
Increase (-) / Decrease (+) of current receivables / current liabilities Ökning (-) / Minskning (+) rörelsefordringar/rörelseskulder -1,408 -83 -624 -295 -1,166 -837
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1,763 -886 -1,582 -1,236 -3,290 -2,944
Cash flow from current operations Kassaflöde från den löpande verksamheten -976 -191 -334 -437 -147 -250
Acquisition of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel -20 -20 -15 -28 -23
Sale of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds
Försäljning av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel
15 15
Acquisition of fixed assets Förvärv av anläggningstillgångar -589 -578 -1,004 -813 -2,281 -2,090
Sale of fixed assets Försäljning av anläggningstillgångar 264 65 596 171 1,752 1,327
Cash flow from investment operations Kassaflöde från investeringsverksamheten -345 -513 -428 -657 -542 -771
Cash flow before financing Kassaflöde före finansiering -1,321 -704 -762 -1,094 -689 -1,021
Increase (+) / Decrease (-) of interest-bearing liabilities Ökning (+) / Minskning (-) av räntebärande skulder 2,529 2,117 1,741 2,179 2,512 2,950
Dividend distributed to shareholders in parent company Utbetald utdelning till moderbolagets ägare -1,239 -1,180 -1,239 -1,180 -1,239 -1,180
Cash flow from financing operations Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,290 937 502 999 1,273 1,770
Cash flow for the period Periodens kassaflöde -31 233 -260 -95 584 749
Cash at the beginning of the period Likvida medel vid periodens början 1,156 289 1,376 595 535 595
Exchange rate differences in cash Valutakursdifferens i likvida medel 3 13 12 35 9 32
Cash at the end of the period Likvida medel vid periodens slut 1,128 535 1,128 535 1,128 1,376