Not 1 – Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är utformad enligt de av EU antagna IFRS standards samt de av EU antagna tolkningarna av gällande standarder, IFRIC. Denna rapport för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering samt tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen. Delårsrapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med årsredovisningslagens 9 kapitel, Delårsrapport och RFR 2, Redovisning för juridiska personer. För koncernen och moderbolaget har samma principer och beräkningsgrunder tillämpats som i den senaste årsredovisningen med undantag för nedan beskrivna ändrade redovisningsprinciper.

Ytterligare upplysningar i enlighet med IAS 34.16A förekommer förutom i de finansiella rapporterna och dess tillhörande noter även i övriga delar av delårsrapporten.

Under 2019 har koncernen börjat tillämpa IFRS 16, Leasingavtal.

IFRS 16 leasingavtal

IFRS 16, Leasingavtal ersatte IAS 17, Leasingavtal från och med 1 januari 2019. För Peab som leasetagare innebär IFRS 16 att i princip samtliga leasingavtal skall redovisas som tillgångar och skulder i balansräkningen representerande rätten att nyttja den leasade tillgången respektive åtagandet att betala framtida leasingavgifter. För leasingavtal redovisas i resultaträkningen avskrivningar på leasingtillgången och räntekostnader hänförliga till leasingskulden. Påverkan på resultat före skatt är inte materiell. Berörda leasingavtal omfattar främst kontors- och lokalhyror, tomträtter, markarrenden och fordon. IFRS 16, Leasingavtal tillämpas i segmentsredovisningen.

Peab har valt att vid övergången till den nya standarden tillämpa den modifierade retroaktiva metoden med alternativet att låta tillgången med nyttjanderätt motsvara skulden vid övergången med justering för eventuella förutbetalda eller upplupna leasingavgifter. Den valda övergångsmetoden medför att jämförelseperioder inte räknas om.

Leasingavtal kortare än 12 månader eller som upphör inom 12 månader från övergångstidpunkten är klassificerade som korttidsavtal och ingår därmed inte i de redovisade skulderna eller nyttjanderätterna. Vidare har Peab valt att inte redovisa leasingavtal som tillgång med nyttjanderätt respektive leasingskuld i de fall den underliggande tillgången har ett lågt värde.

Befintliga finansiella leasingavtal tidigare redovisade enligt IAS 17, Leasingavtal är omklassificerade i enlighet med IFRS 16 och redovisade till de belopp de var redovisade till omedelbart dagen före tillämpningen av den nya standarden.

En marginell låneränta har fastställts per land, nyttjandeperiod och tillgångsslag per 1 januari 2019.

Effekterna vid övergång till IFRS 16 framgår nedan. För ytterligare information om övergången till IFRS 16 se Årsredovisningen 2018, not 45.

Group, MSEK Reported balance sheet 2018-12-31 Adjustment
2019-01-01
Adjusted balance sheet 2019-01-01
Koncernen, Mkr Rapporterad balansräkning 2018-12-31 Justering
2019-01-01
Justerad balansräkning 2019-01-01
Assets Tillgångar
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 5 741 618 6 359
Investment property Förvaltningsfastigheter 589 53 642
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 9 685 206 9 891
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 13 857 -27 13 830
Other assets Övriga tillgångar 7 444 7 444
Total assets Summa tillgångar 37 316 850 38 166
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital 11 348 11 348
Interest-bearing liabilities Räntebärande skulder 7 012 850 7 862
Other liabilities Övriga skulder 18 956 18 956
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 37 316 850 38 166

 

Redovisning av tillkommande leasingavtal enligt IFRS 16

Group, MSEK Jan-Jun 2019
Koncernen, Mkr Jan-jun 2019
Production costs Kostnader för produktion 9
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader 2
Operating profit Rörelseresultat 11
Financial expenses Finansiella kostnader -14
Pre-tax profit Resultat före skatt -3
Tax Skatt 1
Profit for the period Periodens resultat -2
Group, MSEK 2019-01-01 2019-06-30
Koncernen, Mkr 2019-01-01 2019-06-30
Fixed assets Materiella anläggningstillgångar 671 657
Deferred tax recoverables Uppskjutna skattefordringar 1
Current assets Omsättningstillgångar 179 167
Total assets Summa tillgångar 850 825
Equity Eget kapital -2
Interest-bearing long-term liabilities Långfristiga räntebärande skulder 702 674
Interest-bearing current liabilities Kortfristiga räntebärande skulder 148 153
Total equity and liabilities Summa skulder och eget kapital 850 825

Moderbolaget

Den nya standarden IFRS 16, Leasingavtal som gäller från och med 1 januari 2019 påverkar inte moderbolaget eftersom standarden undantas från tillämpning i juridisk person och moderbolaget använder sig endast av leasing i obetydlig omfattning.

Intäktsredovisning av svenska bostadsrättsprojekt

Peab har i delårsrapporter och årsredovisning för 2018 informerat om att Peab tillsammans med ett flertal av de större bostadsutvecklarna fått frågor under 2018 från Nasdaq Stockholm AB (Börsen) rörande IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder samt huruvida det är bostadsrättsföreningen eller om det är de slutliga köparna av bostadsrätterna som redovisningsmässigt utgör Peabs kund enligt IFRS 15. Avstämning mellan Börsen och ESMA (EUs tillsynsmyndighet för finansiell rapportering) resulterade i att redovisningstillsynen i detta avseende i första hand inriktas på tillämpningen av IFRS 10 Koncernredovisning och huruvida bostadsrättsföreningar ska ingå i Peabs koncernredovisning. För mer information se Årsredovisningen 2018, avsnitt Intäktsredovisning av svenska bostadsrättsprojekt, sidan 53.

Beträffande frågan om huruvida ett moderbolag har bestämmande inflytande över en bostadsrättsförening, och därmed ska konsolidera bostadsrättsföreningen, finns, med beaktande av samtliga relevanta fakta och omständigheter, utrymme för bolag att inom ramen för IFRS 10 Koncernredovisning komma fram till olika slutsatser. Efter genomgång av ett antal avgörande faktorer är vår slutsats att Peab inte kan anses ha bestämmande inflytande över bostadsrättsföreningarna från den tidpunkt då bostadsrättsföreningen tecknar avtal om marköverlåtelse och totalentreprenad i enlighet med reglerna i IFRS 10 Koncernredovisning. Detta är en slutsats som delas av våra revisorer.

I början av december 2018 översände Nasdaq ett brev till Peab där det framgick att Börsen beslutat att ge Peab kritik för att det inte framgick tillräckligt tydligt i årsredovisningen för 2017 på vilka grunder som Peab har gjort bedömning att bestämmande inflytande inte föreligger när intäkt över tid tillämpas för bostadsrättsföreningarna. Börsen begärde att tydligare upplysning skulle lämnas i årsredovisningen för 2018, vilket Peab har gjort. I brevet framgick också att ärendet är avslutat från Börsens sida och Börsen har underrättat Finansinspektionen, som tog över ärendet från och med 1 januari 2019. Finansinspektionen har under våren 2019 fortsatt att utreda frågan och har ställt ytterligare frågor till Peab, vilka Peab har besvarat. Den 3 juni 2019 erhöll Peab en avstämningsskrivelse från Finansinspektionen innehållande iakttagelser och preliminära bedömningar från Finansinspektionen där det framgick att Finansinspektionens preliminära bedömning är att Peab borde ha konsoliderat bostadsrättsföreningarna under 2017. Peab har fått möjlighet att inkomma med ett svar i form av ett yttrande till Finansinspektionens avstämningsskrivelse. Peab har avlämnat yttrande den 27 juni 2019 och har bestridit Finansinspektionens preliminära slutsats. Peab anser att det är fel att konsolidera bostadsrättsföreningarna då bestämmande inflytande inte föreligger. Dessutom anser Peab att nuvarande tillämpning bäst beskriver Peabs bostadsaffär både vad gäller intern styrning och riskprofil. Vid utbredda olikheter i praxis vid tolkningar av IFRS brukar fråga ställas till IFRS Interpretations Committee för klargörande och eventuella förändringar av IFRS. Peabs bedömning är att frågan är av sådan generell utbredning och dignitet att frågan bör prövas av IFRS Interpretations Committee. Efter att Finansinspektionen har tagit del av Peabs yttrande kommer Finansinspektionen att ta ställning till hur den fortsatta handläggningen ska ske. Oberoende av vilken redovisning som ska tillämpas påverkas inte Peabs riskprofil eller interna styrning och uppföljning, utan enbart den externa legala redovisningen av denna verksamhet.