Affärsområde Industri

Affärsområde Industri är en totalleverantör av produkter och tjänster som behövs för ett hållbart och kostnadseffektivt genomförande av bygg- och anläggningsprojekt. I affärsområdets erbjudande ingår allt från grus, berg, betong, asfaltering, tillfällig el till prefabricerade betongelement. Affärsområde Industri bistår även med uthyrning av kranar, maskiner och transporter samt tar hand om produktionsavfall.

Affärsområde Industri bedrivs genom sex produktområden; Asfalt, Betong, Grus och Berg, Transport och Maskin, Uthyrning samt Byggsystem. Samtliga produktområden har en inriktning mot den nordiska bygg- och anläggningsmarknaden.

Nettoomsättning och resultat

Juli – september 2018

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2018 ökade med nio procent och uppgick till 3 723 Mkr (3 420). Omsättningsökningen är relaterad till alla produktområden förutom Transport och Maskin som hade en lägre omsättning.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2018 uppgick till 352 Mkr (342) och rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (10,0). Det ökade rörelseresultatet är främst hänförbart till Asfalt.

Januari – september 2018

Nettoomsättningen för perioden januari-september 2018 ökade med fyra procent och uppgick till 9 481 Mkr (9 077). Även justerat för förvärvade och avyttrade enheter ökade omsättningen med fyra procent. Omsättningsökningen är relaterad till alla produktområden förutom Transport och Maskin som hade en lägre omsättning.

Rörelseresultatet för perioden januari-september 2018 uppgick till 576 Mkr (565). Rörelsemarginalen uppgick till 6,1 procent (6,2). För den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick rörelsemarginalen till 6,7 procent jämfört med 6,8 procent för helår 2017.

Sysselsatt kapital i affärsområde Industri uppgick vid periodens slut till 6 512 Mkr (5 759). Ökningen förklaras främst av ökade maskininvesteringar.

Orderingång och orderstock

Juli – september 2018

Orderingången ökade med 14 procent under tredje kvartalet 2018 och uppgick till 1 123 Mkr (982).

Januari – september 2018

Orderingången uppgick under perioden januari-september 2018 till 3 562 Mkr (3 751). Vid utgången av perioden uppgick orderstocken till 2 266 Mkr (2 534).

Nettoomsättning

per produktområde, rullande 12 mån

Sysselsatt kapital per 30 september 2018

Nyckeltal

Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 3 723 3 420 9 481 9 077 13 165 12 761
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 352 342 576 565 878 867
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 9,5 10,0 6,1 6,2 6,7 6,8
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 1 123 982 3 562 3 751 4 963 5 152
Order backlog, MSEK Orderstock, Mkr 2 266 2 534 2 266 2 534 2 266 2 533
Capital employed at the end of the period, MSEK
Sysselsatt kapital vid periodens utgång, Mkr
6 512 5 759 6 512 5 759 6 512 5 781
Number of employees at the end of the period
Antal anställda vid periodens utgång
3 547 3 694 3 547 3 694 3 547 3 452
Concrete, thousands of m3 1) Betong, tusentals m3 1) 324 299 923 890 1 254 1 221
Asphalt, thousands of tons 1) Asfalt, tusentals ton 1) 1 080 1 052 1 870 1 884 2 605 2 619
Gravel and Rock, thousands of tons 1) Grus och Berg, tusentals ton 1) 3 684 3 956 10 329 10 457 14 671 14 799

1) Avser såld mängd