Finansiell ställning och kassaflöde

Finansiell ställning

Soliditeten den 30 september 2018 uppgick till 29,4 procent jämfört med 32,2 procent vid årsskiftet. Räntebärande nettoskuld uppgick till 4 441 Mkr jämfört med 1 216 Mkr vid årsskiftet. Nettoskulden har ökat som en följd av investeringar inom affärsområden Projektutveckling och Industri samt ett ökat rörelsekapital. Den genomsnittliga räntan i låneportföljen inklusive räntederivat uppgick den 30 september 2018 till 1,7 procent (2,3).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade kreditlöften var vid periodens slut 4 473 Mkr jämfört med 5 145 Mkr den 31 december 2017.

Koncernens eventualförpliktelser, exklusive solidariskt ansvar i handels- och kommanditbolag, uppgick vid periodens utgång till 11 054 Mkr jämfört med 10 468 Mkr den 31 december 2017. Av eventualförpliktelserna utgör borgensåtaganden för krediter i bostadsrättsföreningar under produktion 8 729 Mkr (6 764).

Projekt- och exploateringsfastigheter

I samband med införandet av IFRS 15 har den tidigare balansposten Pågående arbeten inkluderats i balansposten Projekt- och exploateringsfastigheter. Omräkning av de finansiella rapporterna för 2017 finns presenterade på Peabs hemsida www.peab.se/ifrs. Per den 1 januari 2017 uppgick omfört belopp till 1 203 Mkr.

Investeringar och avyttringar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under tredje kvartalet nettoinvesterats med 362 Mkr (397). Materiella och immateriella anläggningstillgångar samt förvaltningsfastigheter har under januari-september 2018 nettoinvesterats med 1 300 Mkr (1 221) och har främst bestått av maskininvesteringar samt investeringar i drifts- och förvaltningsfastigheter inom affärsområde Projektutveckling.

Projekt- och exploateringsfastigheter, vilka redovisas som lagertillgångar, har under tredje kvartalet nettoinvesterats med 371 Mkr (417). Projekt- och exploateringsfastigheter har under januari-september 2018 nettoinvesterats med 1 373 Mkr (790) och förklaras av en ökad uppbyggnad av bostadsprojekt i Finland och Norge samt förvärv av byggrätter i bland annat Finland. Under motsvarande period föregående år genomfördes avyttring av ett antal fastigheter i Ulriksdal i Solna samt förvärv av byggrätter på Kvarnholmen i Nacka till ett värde om 658 Mkr.

Kassaflöde

Juli – september 2018

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till -477 Mkr (654), varav kassaflöde från förändringar i rörelsekapital uppgick till -1 234 Mkr (-127). I förändring av rörelsekapital ingick ökade kundfordringar samt uppbyggnad av bostadsprojekt i egen regi i Finland och Norge inom Projektutveckling.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -399 Mkr (-550) och bestod av maskininvesteringar samt investeringar i drifts- och förvaltningsfastigheter.

Kassaflöde före finansiering uppgick till -876 Mkr (104).

Januari – september 2018

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -914 Mkr (1 637) varav kassaflödet från förändring i rörelsekapital uppgick till -2 470 Mkr (-134). I förändring av rörelsekapital ingick effekter av ökade kundfordringar, förvärv av byggrätter i bland annat Finland samt uppbyggnad av bostadsprojekt i egen regi i Finland och Norge. Därutöver har en avmattning på bostadsmarknaden inneburit längre försäljningsprocesser vilket har ökat rörelsekapitalet. Under motsvarande period föregående år ingick avyttring av fastigheter i Arenastaden, Solna till Fabege samt förvärv av byggrätter på Kvarnholmen i Nacka med 658 Mkr.

Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -1 056 Mkr (-850) och förklaras till största delen av maskininvesteringar samt investeringar i drifts- och förvaltningsfastigheter. I jämförelseperioden ingick avyttring av finansiella anläggningstillgångar till Fabege.

Kassaflödet före finansiering uppgick till -1 970 Mkr jämfört med 787 Mkr motsvarande period föregående år. Under första kvartalet 2017 genomfördes transaktionerna i Arenastaden, Solna vilka påverkade kassaflödet positivt med 835 Mkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 1 791 Mkr (-1 573) varav betald utdelning uppgick till -1 180 Mkr (-1 062) och förändring av räntebärande lån uppgick till 2 971 Mkr (-511).

Nettoskuld och skuldsättningsgrad

Kassaflöde före finansiering