Rapport över finansiell ställning för koncernen i sammandrag

MSEK
Mkr 30 sep
2018
30 sep
2017
31 dec
2017
Assets Tillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 2 230 2 056 2 167
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 5 909 5 216 5 508
Investment property Förvaltningsfastigheter 973 840 871
Interest-bearing long-term receivables Räntebärande långfristiga fordringar 1 420 1 778 1 520
Other financial fixed assets Övriga finansiella tillgångar 1 303 1 222 1 147
Deferred tax recoverables Uppskjuten skattefordran 3 66 13
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 11 838 11 178 11 226
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 8 981 7 429 7 612
Inventories Varulager 448 448 399
Interest-bearing current receivables Räntebärande kortfristiga fordringar 681 301 411
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 14 074 11 914 11 882
Liquid funds Likvida medel 453 255 595
Available-for-sale financial assets Tillgångar som innehas för försäljning 585
Total current assets Summa omsättningstillgångar 24 637 20 932 20 899
Total assets Summa tillgångar 36 475 32 110 32 125
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital 10 735 9 757 10 332
Liabilities Skulder
Interest-bearing long-term liabilities Räntebärande långfristiga skulder 4 366 2 688 2 573
Deferred tax liabilities Uppskjuten skatteskuld 187 261 201
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 834 733 840
Total long-term liabilties Summa långfristiga skulder 5 387 3 682 3 614
Interest-bearing current liabilities Räntebärande kortfristiga skulder 2 629 1 993 1 169
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 17 724 16 678 17 010
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 20 353 18 671 18 179
Total liabilities Summa skulder 25 740 22 353 21 793
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 36 475 32 110 32 125
Key ratios Nyckeltal
Capital employed Sysselsatt kapital 17 730 14 438 14 074
Equity/assets ratio, % Soliditet, % 29,4 30,4 32,2
Net debt Nettoskuld 4 441 2 347 1 216
Equity per share, SEK Eget kapital per aktie, kr 36,39 33,07 35,02
Number of outstanding shares at the end of the period, million Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner 295,0 295,0 295,0

Rapport över förändringar i koncernens eget kapital i sammandrag

MSEK
Mkr 30 sep
2018
30 sep
2017
31 dec
2017
Equity attributable to shareholders in parent company Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Opening equity on 1 January Ingående eget kapital den 1 januari 10 331 9 380 9 380
Adjustment for retroactive application of IFRS 9 per 1 January 2018 Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 9 per 1 januari 2018 -7
Adjustment for retroactive application of IFRS 15 per 1 January 2017
Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 15 per 1 januari 2017
-40 -40
Adjusted equity on 1 January Justerat eget kapital den 1 januari 10 324 9 340 9 340
Profit for the period Periodens resultat 1 394 1 387 2 067
Other comprehensive income for the period Periodens övrigt totalresultat 195 90 -14
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 1 589 1 477 2 053
Cash dividend Lämnade utdelningar -1 180 -1 062 -1 062
Acquisition of non-controlling interests, previous controlling interests
Förvärv av innehav utan bestämmande inflytande, bestämmande inflytande sedan tidigare
0
Closing equity Utgående eget kapital 10 733 9 755 10 331
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande
Opening equity on 1 January Ingående eget kapital den 1 januari 1 0 0
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 1 0 0
Acquisition of partially owned subsidiaries, non-controlling interests already
Förvärv av delägda bolag, ej bestämmande inflytande sedan tidigare
2 1
Closing equity Utgående eget kapital 2 2 1
Total closing equity Totalt utgående eget kapital 10 735 9 757 10 332