Brandstation

Uleåborg, Finland

Peabs fyra samverkande affärsområden

Peabs af­färsmo­dell ut­görs av fyra sam­ver­kan­de och spe­ci­a­li­se­ra­de af­färs­om­rå­den struk­tu­re­ra­de efter re­spek­ti­ve mark­nads för­ut­sätt­ning­ar samt in­de­la­de efter geo­gra­fi och pro­dukt­seg­ment.

Affärsområde Bygg

Bygger hållbart nära kunden

Affärsområde Industri

Totalleverantör med klimatfokus

Affärsområde Anläggning

Knyter samman människor och samhällen

Affärsområde Projektutveckling

Utvecklar hållbara stadsmiljöer, bostäder och kommersiella fastigheter