Övriga upplysningar

 • En sund byggbransch och konkurrens på lika villkor är avgörande för branschens framtid. Peab arbetar systematiskt med frågan och införde under kvartalet tredjepartskontroller av leverantörer på våra byggarbetsplatser enligt en ny metod.
 • I samarbete med Volvo Lastvagnar startade Peabbolaget Swerock testkörning av helt elektriska transportlösningar för byggbranschen. Swerock kommer att köra en betongbil och en lastväxlare i daglig verksamhet under två års tid. Det innebär ett viktigt steg mot mer klimatsmarta transporter.
 • Ett annat dotterbolag, Skandinaviska Byggelement, började med transporter av byggelement på tåg från Katrineholm. De första vagnarna lastade med byggelement åkte från Katrineholm till Göteborg. Förutom från Katrineholm kör verksamheten transporter på järnväg även från Ucklum.
 • Dotterbolaget Swecem bygger terminal i Skellefteå för lagring av Merit, som är en restprodukt från stålindustrin och ersätter cement vid produktion av ECO-Betong och minskar därmed koldioxidutsläppen påtagligt. Naturvårdsverket ger Swecem ett investeringsstöd via ”Klimatklivet” med 40 procent av den totala investeringen på 30 miljoner kronor. Den nya terminalen utgörs av en silo på 5 000 kubikmeter samt en utlastningshall för bulkbilar och ska stå färdig sommaren 2021.
 • Peabs ECO-koncept, där ECO-Betong och ECO-Asfalt ingår, växer med ytterligare två varumärken. Det är Peab Byggsystem som lanserar ECO-Prefab och ECO-Stomme i klimatförbättrad betong. Tack vare högre andel slagg som bindemedel (Merit) kan koldioxidutsläppen minska med 35 procent. Produkterna lanseras i full skala i början av 2021.
 • Peab och Tibnor har tagit ett helhetsgrepp kring stålets miljöpåverkan i byggnationer genom miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er (Environmental Product Declaration). Därigenom kan Peab spåra stålets klimatpåverkan från stålverk, transporter och förädling hela vägen till leverans på byggarbetsplats. Det underlättar medvetna val vid inköp.
 • Jesper Göransson, VD och koncernchef
 • Niclas Winkvist, CFO, del av Affärsområde Industri
 • Roger Linnér, COO, del av Affärsområde Industri
 • Stefan Danielsson, Affärsområdeschef Bygg
 • Lotta Brändström, Affärsområdeschef Anläggning
 • Göran Linder, Affärsområdeschef Projektutveckling
 • Camila Buzaglo, CCO
 • Johan Dagertun, CSO

Valberedningen i Peab AB föreslår att revisionsbolaget EY väljs som ny revisor med auktoriserade revisorn Jonas Svensson som huvudansvarig revisor. Förslaget lämnas i enlighet med den obligatoriska revisorsrotationen. Peab har fram till och med räkenskapsåret 2020 haft KPMG som revisor.

Mot bakgrund av det senaste årets strategiska affärer har Peab utvecklats allt tydligare till att vara en samhällsbyggare som, genom fyra samverkande affärsområden och lokal närvaro, finns över hela Norden. Affärsmodellen ger unika möjligheter att, med egna resurser och kontroll över hela värdekedjan, möta kundernas behov såväl som omvärldens förväntningar. I syfte att främja fortsatt värdeskapande har vi reviderat allt från mission, affärsidé och strategiska målområden till interna och externa finansiella och icke-finansiella mål.

Såväl de interna som de externa finansiella och icke-finansiella målen kategoriseras under de tidigare strategiska målområdena Nöjdaste kunderna i branschen, Bästa arbetsplatsen i branschen och Mest lönsamma företaget i branschen samt det nya, fjärde strategiska målområdet Ledande inom samhällsansvar i branschen. De externa målen är de vi särskilt vill lyfta fram och de utgör en delmängd av våra interna mål och handlingsplaner. Från och med 2021 kommer Peab att externt rapportera verksamhetens prestation genom uppföljning av nio mål, varav tre är finansiella.

Reviderad mission: Vi förbättrar vardagen där livet levs.

Reviderad affärsidé: Peab är den nordiska samhällsbyggaren med lokal närvaro. Med fokus på egna resurser och lokala samarbetspartners utvecklar, anlägger och bygger vi vardagen där livet levs.

Peabs externa mål från och med 2021
 • Nöjdaste kunderna i branschen; NKI>75
 • Bästa arbetsplatsen i branschen; eNPS>Benchmark. Allvarliga olyckor: Nollvision allvarliga olyckor genom en ständigt minskande trend
 • Mest lönsamma företaget i branschen; Rörelsemarginal > 6 %, Nettoskuldsättningsgrad 0,3 – 0,7, Utdelning > 50% av årets resultat
 • Ledande inom samhällsansvar i branschen; Koldioxidintensitet, egen produktion: 60 % reduktion till 2030, Koldioxidintensitet, insatsvaror och köpta tjänster: 50 % reduktion till 2030, Jämställd rekrytering: Andel kvinnor som rekryteras ska alltid överstiga utbildningsmarknaden

Valberedningen för Peab AB föreslår omval av styrelseledamöterna Fredrik Paulsson, Malin Persson, Karl-Axel Granlund, Liselott Kilaas, Lars Sköld, Kerstin Lindell och Anders Runevad samt nyval av Magdalena Gerger. Mats Paulsson och Göran Grosskopf har båda av åldersskäl avböjt omval. Anders Runevad föreslås väljas som styrelseordförande.

För år 2020 föreslår styrelsen en kontant utdelning med 4,50 kr (-) per aktie. Exkluderat de 1 086 984 aktier som innehas av Peab AB den 3 februari 2021, som ej berättigar till utdelning, innebär den föreslagna utdelningen ett totalt utdelningsbelopp om 1 327 Mkr (-). Beräknat som en andel av koncernens redovisade resultat efter skatt (exklusive effekt av utdelningen av Annehem Fastigheter om 952 Mkr) uppgår föreslagen utdelning till 66 procent (-). Utdelningsförslaget motsvarar en direktavkastning på 4,6 procent baserat på slutkursen den 3 februari 2021.