Quarterly data

Group

MSEK Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2018
Oct-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
2017
Oct-Dec
2016
Jul-Sep
2016
Mkr Jul-sep
2018
Apr-jun
2018
Jan-mar
2018
Okt-dec
2017
Jul-sep
2017
Apr-jun
2017
Jan-mar
2017
Okt-dec
2016
Jul-sep
2016
Net sales Nettoomsättning 12,445 13,453 11,490 14,490 11,595 12,791 11,105 13,673 11,197
Production costs Kostnader för produktion -11,153 -12,038 -10,482 -13,103 -10,431 -11,461 -10,234 -12,409 -10,107
Gross profit Bruttoresultat 1,292 1,415 1,008 1,387 1,164 1,330 871 1,264 1,090
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -575 -761 -737 -695 -528 -735 -656 -700 -478
Other operating income Övriga rörelseintäkter 45 27 25 71 78 38 118 59 30
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -19 -4 -6 -10 0 -2 -13 -4 -3
Operating profit Rörelseresultat 743 677 290 753 714 631 320 619 639
Financial income Finansiella intäkter 36 19 27 118 17 36 20 66 24
Financial expenses Finansiella kostnader -29 -23 -61 -46 -26 -50 -29 -71 -37
Net finance Finansnetto 7 -4 -34 72 -9 -14 -9 -5 -13
Pre-tax profit Resultat före skatt 750 673 256 825 705 617 311 614 626
Tax Skatt -146 -101 -38 -145 -120 -92 -34 -96 -96
Profit for the period Periodens resultat 604 572 218 680 585 525 277 518 530
Profit for the period, attributable to: Periodens resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 604 572 218 680 585 525 277 518 530
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande 0 0 0 0 0 0
Profit for the period Periodens resultat 604 572 218 680 585 525 277 518 530
Key ratios Nyckeltal
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 2.05 1.94 0.74 2.31 1.98 1.78 0.94 1.76 1.80
Average number of outstanding shares, million Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kaptital (UB) 17,730 16,322 14,631 14,074 14,438 13,874 13,501 14,362 15,005
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 10,735 10,153 10,688 10,332 9,757 9,170 9,559 9,340 8,698

Business areas

MSEK Jul-Sep
2018
Apr-Jun
2018
Jan-Mar
2018
Oct-Dec
2017
Jul-Sep
2017
Apr-Jun
2017
Jan-Mar
2017
Oct-Dec
2016
Jul-Sep
2016
Mkr Jul-sep
2018
Apr-jun
2018
Jan-mar
2018
Okt-dec
2017
Jul-sep
2017
Apr-jun
2017
Jan-mar
2017
Okt-dec
2016
Jul-sep
2016
Net sales Nettoomsättning
Construction Bygg 6,172 7,423 6,563 7,631 5,721 6,988 6,386 6,992 5,510
Civil Engineering Anläggning 3,301 3,439 2,816 3,787 2,819 2,831 2,388 3,292 2,654
Industry Industri 3,723 3,580 2,178 3,684 3,420 3,420 2,237 3,462 3,449
Project Development Projektutveckling 1,878 1,775 2,287 2,205 1,926 2,000 2,212 2,263 1,486
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 217 171 156 117 131 106 659 148 130
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 1,661 1,604 2,131 2,088 1,795 1,894 1,553 2,115 1,356
Group functions Koncerngemensamt 276 285 259 262 242 254 235 242 226
Eliminations Elimineringar -2,905 -3,049 -2,613 -3,079 -2,533 -2,702 -2,353 -2,578 -2,128
Group Koncernen 12,445 13,453 11,490 14,490 11,595 12,791 11,105 13,673 11,197
Operating profit Rörelseresultat
Construction Bygg 142 178 143 180 121 162 139 147 127
Civil Engineering Anläggning 98 130 42 136 89 110 39 120 93
Industry Industri 352 262 -38 302 342 246 -23 227 336
Project Development Projektutveckling 165 174 201 246 174 162 222 235 110
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 38 13 50 6 -3 5 90 20 -37
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 127 161 151 240 177 157 132 215 147
Group functions Koncerngemensamt -9 -55 -55 -128 -4 -49 -47 -60 -6
Eliminations Elimineringar -5 -12 -3 17 -8 0 -10 -50 -21
Group Koncernen 743 677 290 753 714 631 320 619 639
Operating profit, % Rörelsemarginal, %
Construction Bygg 2.3 2.4 2.2 2.4 2.1 2.3 2.2 2.1 2.3
Civil Engineering Anläggning 3.0 3.8 1.5 3.6 3.2 3.9 1.6 3.6 3.5
Industry Industri 9.5 7.3 -1.7 8.2 10.0 7.2 -1.0 6.6 9.7
Project Development Projektutveckling 8.8 9.8 8.8 11.2 9.0 8.1 10.0 10.4 7.4
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 17.5 7.6 32.1 5.1 -2.3 4.7 13.7 13.5 -28.5
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 7.6 10.0 7.1 11.5 9.9 8.3 8.5 10.2 10.8
Group functions Koncerngemensamt
Eliminations Elimineringar
Group Koncernen 6.0 5.0 2.5 5.2 6.2 4.9 2.9 4.5 5.7
Order situation, MSEK Orderläge, Mkr
Orders received Orderingång 11,473 16,257 12,906 13,039 10,651 12,880 12,429
Order backlog at the end of the period Orderstock vid periodens utgång 48,036 47,453 43,055 40,205 40,211 39,470 38,149