Report on Group cash flow in summary

MSEK Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Mkr Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Cash flow from current operations before changes in working capital
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
757 781 1,556 1,771 2,581 2,796
Increase (-) / Decrease (+) of project and development properties
Ökning (-) / Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter
-391 -171 -1,283 -596 -1,374 -687
Increase (-) / Decrease (+) of inventories Ökning (-) / Minskning (+) av varulager 6 -39 -43 -91 20 -28
Increase (-) / Decrease (+) of current receivables / current liabilities Ökning (-) / Minskning (+) rörelsefordringar/rörelseskulder -849 83 -1,144 553 -939 758
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1,234 -127 -2,470 -134 -2,293 43
Cash flow from current operations Kassaflöde från den löpande verksamheten -477 654 -914 1,637 288 2,839
Acquisition of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel -4 -130 -19 -138 -41 -160
Disposal of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds
Försäljning av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel
4 4
Acquisition of fixed assets Förvärv av anläggningstillgångar -569 -457 -1,382 -1,342 -2,005 -1,965
Sales of fixed assets Försäljning av anläggningstillgångar 174 37 345 630 1,292 1,577
Cash flow from investment operations Kassaflöde från investeringsverksamheten -399 -550 -1,056 -850 -750 -544
Cash flow before financing Kassaflöde före finansiering -876 104 -1,970 787 -462 2,295
Increase (+) / Decrease (-) of interest-bearing liabilities Ökning (+) / Minskning (-) av räntebärande skulder 792 -95 2,971 -511 1,794 -1,688
Dividend distributed to shareholders in parent company Utbetald utdelning till moderbolagets ägare -1,180 -1,062 -1,180 -1,062
Cash flow from financing operations Kassaflöde från finansieringsverksamheten 792 -95 1,791 -1,573 614 -2,750
Cash flow for the period Periodens kassaflöde -84 9 -179 -786 152 -455
Cash at the beginning of the period Likvida medel vid periodens början 535 243 595 1,062 255 1,062
Exchange rate differences in cash Valutakursdifferens i likvida medel 2 3 37 -21 46 -12
Cash at the end of the period Likvida medel vid periodens slut 453 255 453 255 453 595