Note 6 – Distribution of Annehem Fastigheter AB

Peab distributed the shares in Annehem Fastigheter AB to Peab’s shareholders in December 2020. The first day of trading was December 11, 2020 and the first trading price was SEK 35 per B share, which makes a market value of around SEK 2,065 million. Profit from the distribution of Annehem Fastigheter was SEK 952 million. Profit is charged with provisions of SEK -59 million for rent guaranties and other guaranties.

Income statement

MSEK Jan 1 – Nov 30
2020
Mkr 1 jan – 30 nov
2020
Net sales Nettoomsättning 171
Productions costs Kostnader för produktion -110
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -26
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -5
Operating profit Rörelseresultat 30
Net finance Finansnetto -35
Pre-tax profit Resultat före skatt -5
Tax Skatt -1
Profit for the period Periodens resultat -6

Balance sheet

MSEK Nov 30
2020
Mkr 30 nov
2020
Assets Tillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 1
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1,164
Investment property Förvaltningsfastigheter 418
Deferred tax recoverables Uppskjuten skattefordran 52
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 1,635
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 612
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 32
Liquid funds Likvida medel 55
Total current assets Summa omsättningstillgångar 699
Total assets Summa tillgångar 2,334
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital 1,054
Liabilities Skulder
Deferred tax liabilities Uppskjutna skatteskulder 4
Interest-bearing long-term liabilities Räntebärande långfristiga skulder 710
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 714
Interest-bearing current liabilities Räntebärande kortfristiga skulder 463
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 103
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 566
Total liabilities Summa skulder 1,280
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 2,334