Report on Group cash flow in summary, IFRS

MSEK Oct-Dec
2020
Oct-Dec
2019
Jan-Dec
2020
Jan-Dec
2019
Mkr Okt-dec
2020
Okt-dec
2019
Jan-dec
2020
Jan-dec
2019
Cash flow from current operations before changes in working capital
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
1,406 1,279 4,587 3,869
Increase (-) / Decrease (+) of project and development properties
Ökning (-) / Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter
722 -391 2,243 337
Increase (-) / Decrease (+) of inventories Ökning (-) / Minskning (+) av varulager 6 -41 -108 -89
Increase (-) / Decrease (+) of current receivables / current liabilities Ökning (-) / Minskning (+) rörelsefordringar/rörelseskulder -13 214 971 -104
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 715 -218 3,106 144
Cash flow from current operations Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,121 1,061 7,693 4,013
Acquisition of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel -2,384 -22
Redemption of loan to seller upon acquisition of business
Lösen av lån till säljaren vid förvärv av rörelse
-746
Sale of subsidiaries / businesses, net effect on liquid funds
Försäljning av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel
75 20 163
Acquisition of fixed assets Förvärv av anläggningstillgångar -325 -574 -1,299 -1,925
Sale of fixed assets Försäljning av anläggningstillgångar 162 253 469 997
Cash flow from investment operations Kassaflöde från investeringsverksamheten -163 -246 -3,940 -787
Cash flow before financing Kassaflöde före finansiering 1,958 815 3,753 3,226
Shareholder contribution holding with non-controlling interest Aktieägartillskott innehav utan bestämmande inflytande 1 1
Increase (+) / Decrease (-) of interest-bearing liabilities Ökning (+) / Minskning (-) av räntebärande skulder -1,690 -890 -249 243
Increase (+) / Decrease (-) of interest-bearing liabilities, project financing Ökning (+) / Minskning (-) av räntebärande skulder, projektfinansiering -615 185 -2,775 -3,244
Dividend Annehem Fastigheter 1) Utdelning Annehem Fastigheter 1) -55 -55
Dividend expenses Utdelningsutgifter -28 -28
Dividend distributed to shareholders in parent company Utbetald utdelning till moderbolagets ägare -1,239
Cash flow from financing operations Kassaflöde från finansieringsverksamheten -2,388 -704 -3,107 -4,239
Cash flow for the period Periodens kassaflöde -430 111 646 -1,013
Cash at the beginning of the period Likvida medel vid periodens början 1,408 261 373 1,376
Exchange rate differences in cash Valutakursdifferens i likvida medel -10 1 -51 10
Cash at the end of the period Likvida medel vid periodens slut 968 373 968 373
1) Refers to liquid funds in distributed operations