Quarterly data

Group, IFRS

MSEK Oct-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2020
Oct-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2019
Mkr Okt-dec
2020
Jul-sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-mar
2020
Okt-dec
2019
Jul-sep
2019
Apr-jun
2019
Jan-mar
2019
Net sales Nettoomsättning 15,989 16,204 15,789 11,870 15,455 12,869 15,140 12,839
Production costs Kostnader för produktion -14,159 -14,463 -14,127 -10,962 -13,869 -11,717 -13,405 -11,321
Gross profit Bruttoresultat 1,830 1,741 1,662 908 1,586 1,152 1,735 1,518
Sales and administrative expenses Försäljnings- och administrationskostnader -914 -717 -962 -766 -751 -604 -773 -751
Distribution of Annehem Fastigheter Utdelning av Annehem Fastigheter 952
Other operating income Övriga rörelseintäkter 84 72 36 37 93 122 38 27
Other operating costs Övriga rörelsekostnader -10 -9 -13 -9 -95 -6 -3 -3
Operating profit Rörelseresultat 1,942 1,087 723 170 833 664 997 791
Financial income Finansiella intäkter 23 18 15 40 31 14 31 54
Financial expenses Finansiella kostnader -55 -55 -34 -129 -62 -35 -41 -50
Net finance Finansnetto -32 -37 -19 -89 -31 -21 -10 4
Pre-tax profit Resultat före skatt 1,910 1,050 704 81 802 643 987 795
Tax Skatt -181 -210 -160 -13 -149 -104 -161 -157
Profit for the period Periodens resultat 1,729 840 544 68 653 539 826 638
Profit for the period, attributable to: Periodens resultat hänförligt till:
Shareholders in parent company Moderbolagets ägare 1,730 840 543 69 653 539 826 638
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande -1 0 1 -1 0 0 0 0
Profit for the period Periodens resultat 1,729 840 544 68 653 539 826 638
Key ratios, IFRS Nyckeltal, IFRS
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 5.87 2.85 1.84 0.23 2.21 1.83 2.80 2.16
Average number of outstanding shares, million Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0 295.0
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 24,435 27,729 28,829 25,830 26,336 26,371 26,025 24,888
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 12,443 12,874 12,043 11,560 11,559 10,966 10,425 10,808

 

Business areas

MSEK Oct-Dec
2020
Jul-Sep
2020
Apr-Jun
2020
Jan-Mar
2020
Oct-Dec
2019
Jul-Sep
2019
Apr-Jun
2019
Jan-Mar
2019
Mkr Okt-dec
2020
Jul-sep
2020
Apr-jun
2020
Jan-mar
2020
Okt-dec
2019
Jul-sep
2019
Apr-jun
2019
Jan-mar
2019
Net sales Nettoomsättning
Construction Bygg 7,448 5,798 7,123 6,620 8,371 6,520 7,782 6,743
Civil Engineering Anläggning 3,600 3,041 3,432 2,770 3,792 3,257 3,374 2,916
Industry Industri 4,929 6,233 5,343 2,215 3,592 3,820 3,697 2,230
Project Development Projektutveckling 1,804 1,750 1,977 1,969 2,684 2,015 2,259 2,167
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 71 71 111 122 179 180 254 173
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 1,733 1,679 1,866 1,847 2,505 1,835 2,005 1,994
Group functions Koncerngemensamt 317 298 308 283 325 289 287 275
Eliminations Elimineringar -2,674 -2,283 -2,665 -2,219 -2,906 -2,600 -2,872 -2,668
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 15,424 14,837 15,518 11,638 15,858 13,301 14,527 11,663
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS 560 1,384 295 252 -403 -432 613 1,176
IFRS 16. additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 36 1) 47 48 40
Eliminations Elimineringar -31 -64 -72 -60
Group, IFRS Koncernen, IFRS 15,989 16,204 15,789 11,870 15,455 12,869 15,140 12,839
Operating profit Rörelseresultat
Construction Bygg 197 137 183 146 207 150 199 155
Civil Engineering Anläggning 131 92 127 41 132 76 123 36
Industry Industri 397 471 303 -66 363 360 258 -44
Project Development Projektutveckling 1,195 162 138 174 278 221 336 180
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 961 13 -17 25 28 34 192 46
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 234 149 155 149 250 187 144 134
Group functions Koncerngemensamt -132 -14 -81 -83 -130 -10 -90 -48
Eliminations Elimineringar 37 -4 -9 -1 -53 -34 -42 -13
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 1,825 844 661 211 797 763 784 266
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS 95 226 57 -47 30 -105 207 520
IFRS 16. additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal 12 12 6 4 6 6 6 5
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 13 1) 5 6 6
Eliminations Elimineringar -3 0 -7 -4
Group, IFRS Koncernen, IFRS 1,942 1,087 723 170 833 664 997 791
Operating margin, % Rörelsemarginal, %
Construction Bygg 2.6 2.4 2.6 2.2 2.5 2.3 2.6 2.3
Civil Engineering Anläggning 3.6 3.0 3.7 1.5 3.5 2.3 3.6 1.2
Industry Industri 8.1 7.6 5.7 -3.0 10.1 9.4 7.0 -2.0
Project Development Projektutveckling 66.2 9.3 7.0 8.8 10.4 11.0 14.9 8.3
– of which Property Development – varav Fastighetsutveckling 1,353.5 18.3 -15.3 20.5 15.6 18.9 75.6 26.6
– of which Housing Development – varav Bostadsutveckling 13.5 8.9 8.3 8.1 10.0 10.2 7.2 6.7
Group functions Koncerngemensamt
Eliminations Elimineringar
Group, segment reporting Koncernen, segmentsredovisning 11.8 5.7 4.3 1.8 5.0 5.7 5.4 2.3
Adjustment of housing to IFRS Justering bostäder till IFRS
IFRS 16. additional leases IFRS 16. tillkommande leasingavtal
Annehem Fastigheter Annehem Fastigheter 36.1 1) 10.6 12.5 15.0
Eliminations Elimineringar
Group, IFRS Koncernen, IFRS 12.1 6.7 4.6 1.4 5.4 5.2 6.6 6.2
Key ratios, segment reporting, MSEK Nyckeltal, segmentsredovisning, Mkr
Earnings per share, SEK Resultat per aktie, kr 5.62 2.25 1.72 0.41 2.10 2.14 2.24 0.77
Capital employed (closing balance) Sysselsatt kapital (UB) 19,434 21,086 22,390 19,927 21,617 21,999 21,961 20,106
Equity (closing balance) Eget kapital (UB) 13,251 12,637 12,852 12,349 12,479 11,992 11,386 11,920
Orders received Orderingång 12,189 11,718 13,220 12,608 12,096 9,349 10,817 11,868
Order backlog at the end of the period Orderstock vid periodens utgång 42,709 44,722 46,123 44,151 42,494 43,821 45,873 47,532
1) Refers to October-November 2020