Report on financial position for the Group in summary

MSEK Jun 30
2019
Jun 30
2018
Mkr 30 jun
2019
30 jun
2018
31 dec
2018
Assets Tillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 2,312 2,225 2,250
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 6,731 5,746 5,741
Investment property Förvaltningsfastigheter 701 1,030 589
Interest-bearing long-term receivables Räntebärande långfristiga fordringar 1,067 1,398 1,445
Other financial fixed assets Övriga finansiella tillgångar 1,712 1,237 1,292
Deferred tax recoverables Uppskjuten skattefordran 4
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 12,523 11,640 11,317
Project and development properties Projekt- och exploateringsfastigheter 10,941 8,611 9,685
Inventories Varulager 505 473 441
Interest-bearing current receivables Räntebärande kortfristiga fordringar 487 644 640
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 14,852 12,899 13,857
Liquid funds Likvida medel 1,128 535 1,376
Total current assets Summa omsättningstillgångar 27,913 23,162 25,999
Total assets Summa tillgångar 40,436 34,802 37,316
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital 11,144 10,153 11,348
Liabilities Skulder  
Interest-bearing long-term liabilities Räntebärande långfristiga skulder 6,851 3,627 5,194
Deferred tax liabilities Uppskjuten skatteskuld 147 110 123
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 992 830 977
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 7,990 4,567 6,294
Interest-bearing current liabilities Räntebärande kortfristiga skulder 3,072 2,542 1,818
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 18,230 17,540 17,856
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 21,302 20,082 19,674
Total liabilities Summa skulder 29,292 24,649 25,968
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 40,436 34,802 37,316
Key ratios Nyckeltal  
Capital employed Sysselsatt kapital 21,067 1) 16,322 18,360
Equity/assets ratio, % Soliditet, % 27.6 2) 29.2 30.4
Net debt Nettoskuld 7,241 3) 3,592 3,551
Equity per share, SEK Eget kapital per aktie, kr 37.77 34.42 38.47
Number of outstanding shares at the end of the period, million Utestående aktier vid periodens utgång, miljoner 295.0 295.0 295.0
 1) Excluding additional IFRS 16 Leases, capital employed was SEK 20,242 million per June 30, 2019.
 2) Excluding additional IFRS 16 Leases, the equity/asset ratio was 28.1 percent per June 30, 2019.
 3) Excluding additional IFRS 16 Leases, net debt was SEK 6,414 million per June 30, 2019.

Report on changes in Group equity in summary

MSEK Jun 30
2019
Jun 30
2018
Mkr 30 jun
2019
30 jun
2018
31 dec
2018
Equity attributable to shareholders in parent company Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare
Opening equity on January 1 Ingående eget kapital den 1 januari 11,347 10,331 10,331
Adjustment for retroactive application of IFRS 9 per January 1‚ 2018 Justering retroaktiv tillämpning av IFRS 9 per 1 januari 2018 -7 -7
Adjusted equity on January 1 Justerat eget kapital den 1 januari 11,347 10,324 10,324
Profit for the period Periodens resultat 912 790 2,100
Other comprehensive income for the period Periodens övrigt totalresultat 122 218 103
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 1,034 1,008 2,203
Cash dividend Lämnade utdelningar -1,239 -1,180 -1,180
Closing equity Utgående eget kapital 11,142 10,152 11,347
Non-controlling interests Innehav utan bestämmande inflytande  
Opening equity on January 1 Ingående eget kapital den 1 januari 1 1 1
Comprehensive income for the period Periodens totalresultat 1 0 0
Closing equity Utgående eget kapital 2 1 1
Total closing equity Totalt utgående eget kapital 11,144 10,153 11,348