Rapport över kassaflöden för koncernen i sammandrag

MSEK Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Mkr Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Cash flow from current operations before changes in working capital
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital
757 781 1 556 1 771 2 581 2 796
Increase (-) / Decrease (+) of project and development properties
Ökning (-) / Minskning (+) av projekt- och exploateringsfastigheter
-391 -171 -1 283 -596 -1 374 -687
Increase (-) / Decrease (+) of inventories Ökning (-) / Minskning (+) av varulager 6 -39 -43 -91 20 -28
Increase (-) / Decrease (+) of current receivables / current liabilities Ökning (-) / Minskning (+) rörelsefordringar/rörelseskulder -849 83 -1 144 553 -939 758
Cash flow from changes in working capital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -1 234 -127 -2 470 -134 -2 293 43
Cash flow from current operations Kassaflöde från den löpande verksamheten -477 654 -914 1 637 288 2 839
Acquisition of subsidiaries / businesses Förvärv av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel -4 -130 -19 -138 -41 -160
Disposal of subsidiaries / businesses
Försäljning av dotterföretag/rörelse, nettoeffekt på likvida medel
4 4
Acquisition of fixed assets Förvärv av anläggningstillgångar -569 -457 -1 382 -1 342 -2 005 -1 965
Sales of fixed assets Försäljning av anläggningstillgångar 174 37 345 630 1 292 1 577
Cash flow from investment operations Kassaflöde från investeringsverksamheten -399 -550 -1 056 -850 -750 -544
Cash flow before financing Kassaflöde före finansiering -876 104 -1 970 787 -462 2 295
Increase (+) / Decrease (-) of interest-bearing liabilities Ökning (+) / Minskning (-) av räntebärande skulder 792 -95 2 971 -511 1 794 -1 688
Dividend distributed to shareholders in parent company Utbetald utdelning till moderbolagets ägare -1 180 -1 062 -1 180 -1 062
Cash flow from financing operations Kassaflöde från finansieringsverksamheten 792 -95 1 791 -1 573 614 -2 750
Cash flow for the period Periodens kassaflöde -84 9 -179 -786 152 -455
Cash at the beginning of the period Likvida medel vid periodens början 535 243 595 1 062 255 1 062
Exchange rate differences in cash Valutakursdifferens i likvida medel 2 3 37 -21 46 -12
Cash at the end of the period Likvida medel vid periodens slut 453 255 453 255 453 595