Flerårsöversikt

Koncernen, Mkr 2017 2016 2015 2014 2013
Resultatposter
Nettoomsättning 50 090 46 337 44 376 43 630 43 127
Rörelseresultat 2 405 2 098 1 009 1 752 614
Resultat efter finansiella poster 2 445 2 050 906 1 230 383
Årets resultat 2 057 1 727 798 1 027 298
Balansposter
Anläggningstillgångar 11 228 9 901 9 323 9 284 9 770
Omsättningstillgångar 21 048 21 708 18 718 19 101 22 135
Summa tillgångar 32 276 31 609 28 041 28 385 31 905
Eget kapital 10 362 9 380 8 076 7 997 7 668
Långfristiga skulder 3 624 3 876 4 505 4 719 6 087
Kortfristiga skulder 18 290 18 353 15 460 15 669 18 150
Summa eget kapital och skulder 32 276 31 609 28 041 28 385 31 905
Nyckeltal
Rörelsemarginal, procent 4,8 4,5 2,3 4,0 1,4
Eget kapital, genomsnitt under året 9 742 8 584 8 088 7 832 7 823
Räntabilitet på eget kapital, procent 21,1 20,1 9,9 13,1 3,8
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 14 104 14 402 14 476 14 762 16 202
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 14 010 14 128 14 224 15 482 16 411
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 18,5 16,2 8,2 12,1 5,2
Soliditet, procent 32,1 29,7 28,8 28,2 24,0
Nettoskuld 1 216 1 862 3 118 3 886 5 948
Skuldsättningsgrad, ggr 0,1 0,2 0,4 0,5 0,8
Räntetäckningsgrad, ggr 21,7 13,3 5,5 4,8 1,9
Nettoinvesteringar
Goodwill 61 40 -17 26 -14
Övriga immateriella tillgångar 113 34 5 -2 -4
Förvaltningsfastigheter 265
Byggnader och mark 181 200 -94 36 0
Maskiner och inventarier 1 292 1 175 627 532 261
Aktier och andelar -563 303 -210 -263 105
Projekt- och exploateringsfastigheter 702 324 291 -99 265
Order
Orderingång 45 247 41 445 37 812 31 690 34 292
Orderstock 38 491 33 572 26 991 24 922 28 164
Personal
Antal anställda, vid utgången av året 14 344 13 869 13 300 13 213 13 290
Medelantalet anställda 14 578 13 712 13 036 13 176 13 792
Data per aktie
Resultat före och efter utspädning, kr 6,97 5,85 2,71 3,48 1,01
Kassaflöde, kr 7,78 8,99 6,06 9,50 2,12
Eget kapital, kr 35,13 31,80 27,38 27,11 26,00
Börskurs vid årets slut, kr 70,60 72,30 64,85 54,95 39,35
Utdelning, kr 1) 4,00 3,60 2,60 2,25 1,80
Antal aktier vid årets slut, miljoner 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0
Genomsnittligt antal utestående aktier, miljoner 295,0 295,0 295,0 295,0 295,0

1) För 2017, styrelsens förslag till årsstämman.