I Peab arbetar vi hållbart

Peab bedriver ett ansvarsfullt företagande med utgångspunkt i FN:s Global Compact, våra kärnvärden, affärsidé, vision, strategiska mål och vår Uppförande­kod, som under 2017 uppdaterades under rubriken Ett juste bygge. Under beaktande av hållbarhetsaspekterna Människa, Miljö och Affär har vi fastställt fokusområden och affärsplanemål för perioden 2018-2020. Detta är utgångspunkten för vårt vidare arbete med att få hållbarhetsaspekterna integrerade i verksamheten. I Peab arbetar vi hållbart och tar ansvar i stort och i smått!

Vår vision är att vara Nordens Samhällsbyggare. Redan idag bidrar vår dagliga verksamhet till samhällsutvecklingen genom att vi planerar, bygger och anlägger allt ifrån bostäder, kontor och skolor till sjukhus, vägar och broar. Vi tar dessutom ansvar för att bidra till en sund, säker och attraktiv bransch genom aktiv extern samverkan med politiker, branschorganisationer och andra aktörer. Genom att vi arbetar hållbart, ansvarsfullt och långsiktigt kan också mervärden för våra intressenter skapas. Som stor arbetsgivare med lokal förankring är det mycket viktigt för oss att skapa god förståelse för behoven i lokalsamhället. Vår ambition är att omsätta denna förståelse i ett aktivt samhällsengagemang präglat av samverkan och av vår vilja att göra konkret nytta. Vårt samhällsengagemang är särskilt inriktat på att ge ungdomar en bra framtid.

Intressentdialogen hjälper oss att göra rätt prioriteringar

Peabs verksamhet påverkar och påverkas av en mängd olika intressenter. En öppen dialog med intressenterna är ett viktigt verktyg för att få förståelse för vilka frågor som är viktigast för respektive grupp. En god uppfattning om de utmaningar och möjligheter som våra intressenter står inför är en förutsättning för att agera i en riktning som tillför värde för såväl intressenter som för Peab. Dialogen sker till största del via väletablerade kanaler, löpande i den dagliga verksamheten och vid återkommande tillfällen under året. Det sammantagna resultatet av dessa dialoger utgör ett viktigt bidrag till väsentlighetsanalysen och till innehållet i koncernens års- och hållbarhetsredovisning. Nästa större intressentdialog planeras till 2018 då vi inleder en ny affärsplaneperiod.

Peabs definition av hållbarhet

För Peab innebär hållbarhet ansvarsfullt företagande. Det vi gör ska vara etiskt och långsiktigt hållbart för Människa, Miljö och Affär.

Intressent Förväntningar på Peab Exempel på dialogform
Aktieägare Ansvarsfullt etiskt företagande, långsiktig ekonomisk värdeutveckling som skapar årlig utdelning, aktiv riskhantering, ansvar längs hela värdekedjan, lokalt samhällsansvar, insatser för ungdomar. Årsstämma, analytikerträffar, enkäter från etik- och miljöfonder, års- och hållbarhetsredovisning, delårsrapporter, investerarträffar.
Medarbetare Ansvarsfullt etiskt företagande, god arbetsmiljö och hög säkerhet, kompetensutveckling, gott ledarskap, likabehandling, jämställdhet och mångfald, jämställda arbets- och anställningsvillkor, samhällsengagemang bland annat i form av integrationsarbete, praktikplatser och bidrag till ungas arbetslivserfarenhet. Daglig dialog, medarbetarundersökning, arbetsplatsmöten, facklig samverkan, internutbildningar, incidentuppföljning, chefsmöten, mål- och utvecklingssamtal, extern undersökning kring arbetsgivarvarumärke.
Kunder Ansvarsfullt etiskt företagande, professionellt affärsmannaskap, kompetens, resurskapacitet, tillgänglighet, goda arbetsförhållanden, certifieringar, strategier för minskade utsläpp till luft och vatten samt buller, god avfallshantering, utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen, insatser som bidrar till sysselsättning och integration, ansvar längs hela värdekedjan. Personliga möten, dagliga kontakter, nätverk, samarbetsprojekt, kundträffar, mässor, kundenkäter, frågeformulär från kunder, upphandlingar och revisioner.
Lokalsamhälle Bidrag till lokal samhällsutveckling, insatser för integration och mångfald, engagemang i naturvårdsfrågor, arbetstillfällen, praktikplatser, strategier för minskade utsläpp till luft och vatten samt buller, god avfallshantering, utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen, sponsring av lokal ungdoms- och idrottsverksamhet. Studiebesök, samverkansprojekt, informationsträffar, nätverk, kontakter med länsstyrelser/ kommuner, miljöredovisningar, visionsarbeten, mentorskap, sponsringsprojekt.
Leverantörer Ansvarsfullt etiskt företagande, ansvar längs hela värdekedjan, professionellt affärsmannaskap. Upphandlingar, leverantörsutvärdering, personliga möten, dagliga kontakter, leverantörsträffar och samarbetsprojekt.

Tre områden som beskriver Peabs viktigaste hållbarhetsfrågor

Vi har valt att beskriva vårt hållbara arbete i de tre områdena Människa, Miljö och Affär. De hållbarhetsaspekter som sedan tidigare identifierats som verksamhetens mest prioriterade, bedömer vi som fortsatt relevanta för rapporteringen av vårt hållbara arbete under 2017. En förändring som tillförs redovisningen är att vi samlat och integrerat avsnitten Medarbetare och Samhälle under en gemensam rubrik; Människa. Förhoppningen är att på så sätt bättre spegla vår önskan att se till hel­heten. För att säkerställa att rätt prioriteringar görs framöver, kommer vi att genomföra en ny intressentdialog under 2018 i samband med att en ny affärsplaneperiod inleds.Dialogen kommer tillföra viktig information för en uppdatering av väsentlighetsanalysen, och för arbetet med att väga samman de aspekter som har högst relevans för Peab när det gäller verksamhetens påverkan på Människa, Miljö och Affär. Dialogen kommer också ge viktig information kring de aspekter som påverkar intressenternas beslutsfattande och för­väntningar på Peab. Under 2017 inledde Peab ett utvecklingsarbete för att fastställa hur verksamhetens hållbarhetsarbete kan kopplas till FN:s 17 globala mål. Som ett första steg sker en analys av vilka mål som Peab har bäst förutsättningar att bidra till.

Styrningen av Peabs hållbarhetsarbete

 

Hållbarhet är en central beståndsdel av Peabs kärnverksamhet och att arbeta hållbart är grundläggande för vårt ansvarsfulla företagande. Peabs strategiska hållbarhetsarbete handlar i första hand om att förebygga risk, att bedriva systematiskt kvalitetsarbete och att på ett nyskapande, ansvarsfullt sätt möjliggöra hållbar utveckling såväl internt som genom extern samverkan.

Hållbarhetsfrågorna är prioriterade av Peabs styrelse, som har gett Peabs koncernledning det övergripande ansvaret för styrningen av koncernens hållbarhets­­arbete och för att följa upp integreringen av hållbarhet i alla delar av verksamheten. Att arbeta hållbart är för Peab en avgörande strategisk fråga, som i praktiken alltid ska omsättas lokalt och jordnära.

Peabs hållbarhetschef, som rapporterar till koncernledningen, är ansvarig för att strategiskt driva och samordna hållbarhetsarbetet. Därför har hållbarhetschefen tillsammans med affärsområdena och funktionsspecialister ansvar för integrering av hållbarhetsarbetet i verksamhetens alla delar. För Peab är det självklart att inkludera medarbetarna genom transparens och genom att sprida kunskap om grundläggande hållbarhetsfaktorer. Centralt för arbetet är en kontinuerlig kompetenshöjning i organisationen inom frågor som arbetsmiljö, likabehandling, ledarskap, etik och antikorruption.

CENTRALA REGELVERK OCH LEDNINGSSYSTEM FÖR STYRNING

I Peab gäller som krav att följa internationella konventioner och nationella lagar. Peabs Uppförandekod är grundläggande och bygger på FN:s Global Compacts principer som inkluderar försiktighetsprincipen. Peab undertecknade Global Compact 2012, och års- och hållbarhetsredovisningen utgör koncernens Communication on Progress, den årliga redogörelsen till Global Compact.

Under 2017 implementerades en upp­daterad version av Uppförandekoden i koncernen, som finns tillgänglig på www.peab.se/om-peab/uppforandekod/.

Det yttersta ansvaret för att Peabs Uppförandekod efterlevs och kommuniceras ligger hos verkställande direktören. Varje medarbetare ansvarar i sin tur för att ta del av och följa Uppförandekoden. För den som vill uppmärksamma Peab om att avvikelser mot Uppförandekoden eller andra oegentligheter sker i verksamheten finns en visselblåsarfunktion. Funktionen hanteras av Peabs Etiska råd. Vissel­blåsaren har möjlighet att vara anonym. Peabs Uppförandekod kompletteras av tre policyer; Miljöpolicy, Kvalitetspolicy och Arbetsmiljöpolicy. Dessa kompletteras i sin tur av ett antal stödjande dokument, exempelvis koncernens likabehandlingsplan.

STYRNING INOM OMRÅDET MÄNNISKA

Peabs Uppförandekod med tillhörande policydokument uppfyller kraven i svenska Arbetsmiljöverkets författning AFS 2001:1. I Norge arbetar Peab enligt arbetsmiljölagen samt gällande föreskrifter för bygg- och anläggningsbranschen. Den finska verksamheten är certifierad enligt OHSAS 18001.

Det strategiska arbetsmiljöarbetet bedrivs på koncern- och affärsområdesnivå, tillsammans med relevant kompetens på samtliga nivåer i organisationer som ansvarar för att omsätta strategin till verklighet.

Peabs stödfunktion Produktion, som leds av COO, har det övergripande ansvaret för att verksamhetsnära stödsystem för HR-processerna finns på plats. De system som rör Ekonomi och finans (inkluderande lön och ersättningsfrågor) ansvarar CFO för. Linjechefer med stöd av specialistfunktioner har det operativa ansvaret för att såväl säkerhet, kompetensutveckling, mångfald och att justa arbetsvillkor upprätthålls i verksamheten, som att Uppförandekoden efterlevs.

I Peabkoncernen arbetar 173 (141) medarbetare med arbetsmiljöfrågor. Därtill finns ett stort antal skyddsombud; 665 (712) i Sverige, 62 (85) i Norge samt 57 (40) i Finland, vilka alla är utsedda av och företräder medarbetarna. I Peab finns också 63 (79) handläggare i arbetsmiljöfrågor (HAMare) som arbetar på fackligt uppdrag. Tillsammans utgör medarbetare som arbetar med arbetsmiljöfrågor 7,1 procent (7,8) av medarbetarna i Peab.

Vid den händelse att en allvarlig olycka skulle inträffa aktiveras Peabs krisorganisation, som utgörs av ett hundratal medarbetare i Sverige, Norge och Finland.

Peabs sponsringsarbete styrs av en sponsringspolicy. Koncernens sponsringsengagemang ska ske med lokal utgångspunkt och med krav på att varje sponsrad verksamhet ska generera någon form av motprestation tillbaka till samhället. Ett koncernövergripande sponsringsråd träffas en gång per månad för att ta ställning till sponsringsförfrågningar.

STYRNING INOM OMRÅDET MILJÖ

Peab bedriver ett aktivt miljöarbete inom alla delar i organisationen. Eftersom många frågeställningar är gemensamma och berör samtliga affärsområden, bolag och regioner sker en samordning av frågorna på koncernnivå. Koncernen har tre övergripande miljömål, beslutade av koncernledningen. De koncerngemensamma målen bryts ner och konkretiseras i de olika verksamheterna utifrån deras unika förutsättningar och utmaningar. Miljöchefen för varje affärsområde ansvarar för att göra verksamhetsspecifik riskanalys, formulera detaljmål och identifiera relevanta mätmetoder. Peabs verksamhet är certifierad enligt ISO 14001, och miljöledningssystemet är i sin tur integrerat i verksamhetsledningssystemet. Det kompletteras av Peabs Miljöpolicy, som uppfyller samtliga krav för ISO 14001:2004.

I affärsområdenas ansvar ligger att upprätta processer och handlingsplaner som gör att ledningssystem och policy implementeras och efterlevs i det dagliga operativa arbetet. Därtill ska affärsområdena aktivt driva ett kontinuerligt förbättringsarbete för en minskad miljöbelastning.

STYRNING INOM OMRÅDET AFFÄR

Peabs koncernledning har ansvaret för inköpsstyrning och styrning av arbetet med etik och antikorruption. Det centrala styrdokumentet för dessa områden utgörs av Uppförandekoden. Koncernens vissel­blåsarfunktion utgör en del av styrningen vad gäller arbetet med etik och antikorruption, liksom det Etiska rådet.

Högst ansvarig för inköp är koncernens inköpschef. Grunden för ett ansvarfullt inköpsarbete finns i koncernens fastställda processer och arbetssätt. En viktig del är de grundläggande krav som anges i Peabs skriftliga avtal. Uppförandekoden är ett tydligt exempel på ett sådant krav. Två centrala stödfunktioner finns inom inköp; Inköpsstyrning samt Inköps- och Logistikutveckling, vilka mäter, kontrollerar och stöttar utveckling inom prioriterade områden kopplade till leverantörer, arbetsmiljö och hållbarhet. Till exempel görs dagliga kontroller av leverantörsbasen främst baserat på ekonomiska parametrar, och halvårsvisa uppföljningar inom arbetsmiljö- och arbetsrätt.

För de riskkategorier som identifierats utifrån mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, miljö och affärsetik, drivs ett speciellt program med riktade insatser.