Resultaträkning – Koncernen

Mkr Not 2017 2016
Nettoomsättning 3,4 50 090 46 337
Kostnader för produktion 11 -45 345 -41 948
Bruttoresultat 4 745 4 389
Försäljnings- och administrationskostnader 11 -2 620 -2 428
Övriga rörelseintäkter 6 305 149
Övriga rörelsekostnader 7 -25 -12
Rörelseresultat 4,8,9,10,37 2 405 2 098
Finansiella intäkter 191 195
Finansiella kostnader -151 -243
Finansnetto 12 40 -48
Resultat före skatt 2 445 2 050
Skatt 14 -388 -323
Årets resultat 2 057 1 727
Årets resultat hänförligt till:
Moderbolagets ägare 2 057 1 727
Innehav utan bestämmande inflytande 0 0
Årets resultat 2 057 1 727
Resultat per aktie före och efter utspädning, kr 6,97 5,85