Not 32 Avsättningar

Avsättningar som är långfristiga skulder

Koncernen, Mkr 2017 2016
Garantikostnader 342 310
Återställningskostnader 137 136
Löneskatt på pensionskostnader 98 85
Åtagande i joint ventures 47 43
Övrigt 13 20
Summa 637 594

Avsättningar som är kortfristiga skulder

Koncernen, Mkr 2017 2016
Garantikostnader 184 104
Tvister 56 55
Övrigt 79 46
Summa 319 205

Avsättningar

Moderbolaget, Mkr 2017 2016
Löneskatt på pensionskostnader 32 28
Summa 32 28

 

 Koncernen, Mkr 2017 Garanti-

kostnader

Återställ-ningskost-nader Löneskatt på pensions-kostnader Tvister Åtagande i joint ventures Övrigt Totalt
Redovisat värde vid årets ingång 414 136 85 55 43 66 799
Avsättningar som gjorts under året 189 8 13 31 5 66 312
Ökning genom rörelseförvärv 2 1 3
Belopp som tagits i anspråk under året -103 -7 -20 -37 -167
Outnyttjade belopp som har återförts under året -11 -10 -2 -23
Ökning under året av diskonterade belopp 0 0
Omklassificering 35 35
Valutakursdifferens 0 0 -2 -1 -3
Redovisat värde vid årets utgång 526 137 98 56 47 92 956
Varav långfristig del av avsättningarna 342 137 98 47 13 637
Varav kortfristig del av avsättningarna 184 56 79 319

 

 Koncernen, Mkr 2016 Avvecklings-

kostnader

Garanti-

kostnader

Återställ-ningskost-nader Löneskatt på pensions-kostnader Tvister Åtagande i joint ventures Övrigt Totalt
Redovisat värde vid årets ingång 1 400 96 72 61 46 35 711
Avsättningar som gjorts under året 167 23 13 4 6 55 268
Ökning genom rörelseförvärv 30 30
Belopp som tagits i anspråk under året -1 -137 -12 -11 -9 -2 -172
Outnyttjade belopp som har återförts under året -24 -1 -8 -26 -59
Omklassificering 8 8
Valutakursdifferens 8 1 4 13
Redovisat värde vid årets utgång 414 136 85 55 43 66 799
Varav långfristig del av avsättningarna 310 136 85 43 20 594
Varav kortfristig del av avsättningarna 104 55 46 205

 

Moderbolaget, Mkr 2017 2016
Redovisat värde vid årets ingång 28 25
Avsättningar som gjorts under året 4 3
Redovisat värde vid årets utgång 32 28
Varav långfristig del av avsättningarna 32 28

Garantikostnader

Avser beräknad kostnad för att åtgärda fel och brister avseende avslutade projekt som uppkommer under projektens garantitid samt lämnade hyresgarantier. Utflödet av resurser sker under projektens garantitid som huvudsakligen uppgår till två till fem år. Då effekten av när i tiden betalning sker inte är väsentlig, nuvärdeberäknas inte förväntade framtida utbetalningar. Avsättning för garantikostnader har gjorts inom samtliga affärsområden.

Återställningskostnader

Avser beräknade återställningskostnader inom Industriverksamheten för grus- och bergtäkter efter avslutat brytning. Avsättningen ökar utifrån bruten mängd och återföres efter utförd återställning. Avsatt belopp förväntas tas i anspråk successivt efter avslutad brytning. Återställning kan förväntas ske under 1 till 15 år. Beräkningen av avsättningsbeloppet bygger på bedömda framtida utbetalningar för återställning och avspeglar Peabs bästa bedömning med beaktande av risken i kassaflödena.

Löneskatt på pensionskostnader

Pensionsavtal har ingåtts där koncernen förvärvat kapitalförsäkringar som säkrats till förmån för anställda genom pantsättning. Avsättning för särskild löneskatt reserveras beräknat på kapitalförsäkringens verkliga värde, utom i de fall kapitalförsäkringen enligt avtal ska täcka särskild löneskatt.

Tvister

Avser uppkomna tvister inom affärsområde Bygg och Industri.

Åtagande i joint ventures

Avser andelar i joint ventures med ett negativt koncernmässigt värde inom affärsområde Projektutveckling.

Övrigt

Avser övriga mindre avsättningar.