Not 39 Ställda säkerheter, eventualförpliktelser och eventualtillgångar

Ställda säkerheter

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2017 2016 2017 2016
För egna skulder och avsättningar
Fastighetsinteckningar 1) 1 489 1 037
Tillgångar med äganderättsförbehåll 1 290 1 576
Övrigt 49 153
Övriga ställda panter och säkerheter
Fastighetsinteckningar 2) 3 3
Företagsinteckningar 8 8
Summa 2 839 2 777

1) Som ställd säkerhet redovisas 295 Mkr (–) som anläggningstillgång och 1 194 Mkr (1 037) som omsättningstillgång.
2) Ställd säkerhet redovisas som anläggningstillgång.

Eventualförpliktelser/Ansvarsförbindelser

Koncernen Moderbolaget
Mkr 2017 2016 2017 2016
Solidariskt ansvar som delägare i handels- och kommanditbolag 34 72
Borgen och entreprenadgarantier för koncernföretag 9 355 11 020
Borgensförbindelser till förmån för samarbetsarrangemang 2 718 2 267 2 718 2 267
Borgensförbindelser för kreditiv i Brf 7 750 4 498 7 750 4 498
Övriga borgensförbindelser 0 138 0 138
Summa 10 502 6 975 19 823 17 923

I merparten av de bostadsrättsföreningar som Peab utvecklar tecknar Peab AB garantier till säkerhet för inbetalda förskott och insatser. Garantin säkerställer bostadsrättshavarens rätt till återbetalning av inbetalt belopp vid bostadsrättshavarens uppsägning på grund av väsentlig avgiftshöjning under första året efter den stämma där projektets slutkostnad redovisas. Därefter upphör garantin att gälla. Garantin eller motsvarande försäkringar från extern försäkringsgivare har aldrig tagits i anspråk och Peab bedömer det osannolikt att detta skulle ske i framtiden. Garantierna tas därmed inte upp som ansvarsförbindelse.