Affärsområde Anläggning

Affärsområde Anläggning är en ledande aktör i Sverige och med verksamhet i Norge och Finland. Anläggning utför mark- och ledningsarbeten, bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur samt utför grundläggningsarbeten. Verksamheten är organiserad i geografiska regioner och de specialiserade produktområdena Lokal marknad, Infrastruktur samt Drift och underhåll.

Affärsområde Anläggning är verksam på lokala anläggningsmarknader med att utföra mark- och ledningsarbeten, grundläggning och byggnation av olika typer av anläggningar.

Inom infrastrukturområdet och tung anläggning anläggs vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar.

Anläggning tillhandahåller även drift och underhåll av statligt och kommunalt väg- och gatunät, skötsel av parker och yttre fastighetsskötsel samt drift av VA-nät.

Nettoomsättning och resultat

April – juni 2019

Nettoomsättningen för andra kvartalet 2019 uppgick till 3 374 Mkr (3 439). Lokal marknad har en ökad nettoomsättning medan Drift och Underhåll samt Infrastruktur har en lägre nettoomsättning.

Rörelseresultatet för andra kvartalet 2019 uppgick till 124 Mkr (130) och rörelsemarginalen uppgick till 3,7 procent (3,8).

Januari – juni 2019

Nettoomsättningen var relativt oförändrad första halvåret 2019 och uppgick till 6 290 Mkr (6 255). Även justerat för förvärvade enheter var nettoomsättningen oförändrad. Lokal marknad har en ökad nettoomsättning under första halvåret medan Drift och Underhåll har en lägre nettoomsättning.

Rörelseresultatet för första halvåret 2019 uppgick till 160 Mkr (172) och rörelsemarginalen minskade till 2,5 procent (2,7). För den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick rörelsemarginalen till 2,9 procent jämfört med 3,0 procent för helår 2018.

Orderingång och orderstock

April – juni 2019

Orderingången under andra kvartalet 2019 uppgick till 3 498 Mkr (6 193). I jämförelseperioden ingick bland annat utbyggnad av västsvenska järnvägssystemet Olskroken i Göteborg åt Trafikverket om 2 900 Mkr.

Januari – juni 2019

Orderingången under första halvåret 2019 uppgick till 6 567 Mkr (10 052).

Orderstocken per 30 juni 2019 uppgick till 13 992 Mkr (14 749).

Nettoomsättning

per produktområde, rullande 12 mån
per geografisk marknad, rullande 12 mån

Projektfördelning orderstock, 30 juni 2019

Nyckeltal

Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jul-Jun
2018/2019
Jan-Dec
2018
Apr-jun
2019
Apr-jun
2018
Jan-jun
2019
Jan-jun
2018
Jul-jun
2018/2019
Jan-dec
2018
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 3 374 3 439 6 290 6 255 13 780 13 745
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 124 130 160 172 403 415
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 3,7 3,8 2,5 2,7 2,9 3,0
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 3 498 6 193 6 567 10 052 12 864 16 349
Order backlog, MSEK Orderstock, Mkr 13 992 14 749 13 992 14 749 13 992 13 620
Number of employees at the end of the period Antal anställda vid periodens utgång 3 758 3 871 3 758 3 871 3 758 3 580