Moderbolaget

Omsättningen för första halvåret 2019 för moderbolaget Peab AB uppgick till 156 Mkr (155) och bestod i huvudsak av koncerninterna tjänster. Periodens resultat uppgick till 34 Mkr (1 180). I periodens resultat ingick utdelning från dotterbolag med 200 Mkr (1 409).

Moderbolagets tillgångar består i huvudsak av andelar i koncernföretag med 11 952 Mkr (11 994). Tillgångarna har finansierats genom eget kapital på 7 828 Mkr (7 404) och långfristiga skulder uppgående till 2 711 Mkr (3 604).

Moderbolaget påverkas indirekt av de risker som beskrivs i avsnittet Risker och osäkerhetsfaktorer.

Rapport över resultat för moderbolaget i sammandrag

MSEK Apr-Jun
2019
Apr-Jun
2018
Jan-Jun
2019
Jan-Jun
2018
Jul-Jun
2018/2019
Jan-Dec
2018
Mkr Apr-jun
2019
Apr-jun
2018
Jan-jun
2019
Jan-jun
2018
Jul-jun
2018/2019
Jan-dec
2018
Net sales Nettoomsättning 82 80 156 155 300 299
Administrative expenses Administrationskostnader -133 -126 -242 -235 -477 -470
Operating profit Rörelseresultat -51 -46 -86 -80 -177 -171
Result from financial investments Resultat från finansiella poster
Profit from participation in Group companies Resultat från andelar i koncernföretag 130 1 287 130 1 287 231 1 388
Other financial items Övriga finansiella poster -13 -20 -36 -49 -76 -89
Result after financial items Resultat efter finansiella poster 66 1 221 8 1 158 -22 1 128
Appropriations Bokslutsdispositioner 2 083 2 083
Pre-tax profit Resultat före skatt 66 1 221 8 1 158 2 061 3 211
Tax Skatt 15 8 26 22 -398 -402
Profit and comprehensive income for the period Periodens resultat och totalresultat 81 1 229 34 1 180 1 663 2 809

Rapport över finansiell ställning för moderbolaget i sammandrag

MSEK Jun 30
2019
Jun 30
2018
Dec 31
2018
Mkr 30 jun
2019
30 jun
2018
31 dec
2018
Assets Tillgångar
Fixed assets Anläggningstillgångar
Intangible assets Immateriella anläggningstillgångar 52 48 51
Tangible assets Materiella anläggningstillgångar 1 1 1
Financial assets Finansiella anläggningstillgångar
Participation in Group companies Andelar i koncernföretag 11 952 11 994 12 045
Deferred tax recoverables Uppskjuten skattefordran 112 103 111
Total financial assets Summa finansiella anläggningstillgångar 12 064 12 097 12 156
Total fixed assets Summa anläggningstillgångar 12 117 12 146 12 208
Current asset Omsättningstillgångar
Current receivables Kortfristiga fordringar
Accounts receivable Kundfordringar 0 2 0
Receivables from Group companies Fordringar koncernföretag 262 53 2 736
Current tax assets Aktuella skattefordringar 209 244 85
Other receivables Övriga fordringar 12 1 2
Prepaid expenses and accrued income Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 14 11
Total current receivables Summa kortfristiga fordringar 497 314 2 834
Cash and bank Kassa och bank 0 0 0
Total current assets Summa omsättningstillgångar 497 314 2 834
Total assets Summa tillgångar 12 614 12 460 15 042
Equity and liabilities Eget kapital och skulder
Equity Eget kapital
Restricted equity Bundet eget kapital 1 903 1 907 1 905
Non-restricted equity Fritt eget kapital 5 925 5 497 7 128
Total equity Summa eget kapital 7 828 7 404 9 033
Untaxed reserves Obeskattade reserver 1 930 1 315 1 930
Provisions Avsättningar
Other provisions Övriga avsättningar 37 34 36
Total provisions Summa avsättningar 37 34 36
Long-term liabilities Långfristiga skulder
Liabilities to Group companies Skulder till koncernföretag 2 711 3 604 3 883
Total long-term liabilities Summa långfristiga skulder 2 711 3 604 3 883
Current liabilities Kortfristiga skulder
Accounts payable Leverantörsskulder 31 19 31
Liabilities to Group companies Skulder till koncernföretag 6 6 59
Other liabilities Övriga skulder 8 15 4
Accrued expenses and deferred income Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 63 63 66
Total current liabilities Summa kortfristiga skulder 108 103 160
Total liabilities Summa skulder 2 819 3 707 4 043
Total equity and liabilities Summa eget kapital och skulder 12 614 12 460 15 042