Not 4 – Finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde

Av nedanstående tabell framgår nivåindelningen för de finansiella tillgångar och finansiella skulder som redovisas till verkligt värde i koncernens balansräkning. Uppdelning av hur verkligt värde bestäms görs utifrån tre nivåer;

Nivå 1: enligt priser noterade på en aktiv marknad för samma instrument.
Nivå 2: utifrån direkt eller indirekt observerbar marknadsdata som inte inkluderas i nivå 1.
Nivå 3: utifrån indata som inte är observerbara på marknaden.

För beskrivning av hur verkliga värden har beräknats se Års­redovisningen 2018, not 34. Verkligt värde på finansiella tillgångar och skulder uppskattas i allt väsentligt överensstämma med bokförda värden.

Group Jun 30 2019 Jun 30 2018 Dec 31 2018
MSEK Level 2 Level 3 Total Level 2 Level 3 Total Level 2 Level 3 Total
Koncernen 30 jun 2019 30 jun 2018 31 dec 2018
Mkr Nivå 2 Nivå 3 Summa Nivå 2 Nivå 3 Summa Nivå 2 Nivå 3 Summa
Financial assets Finansiella tillgångar
Other securities held as fixed assets Andra långfristiga värdepappersinnehav 92 92 92 92 109 109
Of which investments in unlisted funds Varav onoterade fonder 72 72 71 71 89 89
Of which shareholding in unlisted company Varav onoterade aktier 20 20 21 21 20 20
Other long-term receivables Andra långfristiga fordringar 6 6
Of which commodity hedging with futures Varav råvarusäkring med termin 6 6
Other current receivables Övriga kortfristiga fordringar 5 5 1 1 1 1
Of which commodity hedging with futures Varav råvarusäkring med termin 3 3
Of which currency swaps Varav valutaswappar 2 2 1 1 1 1
Other securities held as current assets Andra kortfristiga värdepappersinnehav 189 189
Of which repurchased shares in tenant-owner associations Varav återköpta andelar i bostadsrättsföreningar 189 189
Total financial assets Summa finansiella tillgångar 5 281 286 7 92 99 1 109 110
Financial liabilities Finansiella skulder
Other long-term liabilities Övriga långfristiga skulder 17 17 29 23 52 22 23 45
Of which interest rate swaps Varav ränteswappar 17 17 29 29 18 18
Of which commodity hedging with futures Varav råvarusäkring med termin 4 4
Of which contingent consideration Varav villkorad köpeskilling 23 23 23 23
Other current liabilities Övriga kortfristiga skulder 1 8 9 2 11 13 1 11 12
Of which currency swaps Varav valutaswappar 1 1 2 2 1 1
Of which contingent consideration Varav villkorad köpeskilling 8 8 11 11 11 11
Total financial liabilities Summa finansiella skulder 18 8 26 31 34 65 23 34 57

I tabellerna nedan presenteras en avstämning mellan ingående och utgående balans för de tillgångar och skulder som ingår i nivå 3.

1) Har mötts av projektreserver på 224 Mkr varför nettoeffekten i resultaträkningen uppgår till -13 Mkr.
1) Redovisas i finansnettot

De villkorade köpeskillingarna kommer att uppgå till minst 3 Mkr och maximalt till 12 Mkr.