Affärsområde Anläggning

Affärsområde Anläggning är en ledande aktör i Sverige och med verksamhet i Norge och Finland. Anläggning utför mark- och ledningsarbeten, bygger och underhåller vägar, järnvägar, broar och annan infrastruktur samt utför grundläggningsarbeten. Verksamheten är organiserad i geografiska regioner och de specialiserade produktområdena; Lokal marknad, Infrastruktur samt Drift och Underhåll.

Affärsområde Anläggning är verksam på lokala anläggningsmarknader med att utföra mark- och ledningsarbeten, grundläggning och byggnation av olika typer av anläggningar.

Inom infrastrukturområdet och tung anläggning anläggs vägar, järnvägar, broar, tunnlar och hamnar.

Anläggning tillhandahåller även drift och underhåll av statligt och kommunalt väg- och gatunät, skötsel av parker och yttre fastighetsskötsel samt drift av VA-nät.

Nettoomsättning och resultat

Juli – september 2018

Nettoomsättningen för tredje kvartalet 2018 uppgick till 3 301 Mkr (2 819), vilket var en ökning med 17 procent.

Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2018 uppgick till 98 Mkr (89) och rörelsemarginalen uppgick till 3,0 procent (3,2).

Januari – september 2018

Nettoomsättningen för perioden januari-september 2018 uppgick till 9 556 Mkr (8 038), vilket var en ökning med 19 procent. Justerat för förvärvade enheter ökade omsättningen med 17 procent. Ökningen under perioden är relaterad till samtliga produktområden. I nettoomsättningen är det en ökad andel Infrastruktur.

Rörelseresultatet för perioden januari-september 2018 uppgick till 270 Mkr (238) och rörelsemarginalen uppgick till 2,8 procent (3,0). För den senaste rullande 12-månaders perioden uppgick rörelsemarginalen till 3,0 procent jämfört med 3,2 procent för helår 2017.

Orderingång och orderstock

Juli – september 2018

Orderingången under tredje kvartalet 2018 uppgick till 3 546 Mkr (3 047), en ökning med 16 procent.

Januari -september 2018

Orderingången under perioden januari-september 2018 uppgick till 13 598 Mkr (10 798). I orderingången ingick bland annat utbyggnad av västsvenska järnvägssystemet Olskroken i Göteborg åt Trafikverket om 2 900 Mkr.

Orderstocken per 30 september 2018 ökade till 15 031 Mkr (11 253).

Nettoomsättning

per produktområde, rullande 12 mån
per geografisk marknad, rullande 12 mån

Projektfördelning orderstock, 30 sep 2018

Nyckeltal

Jul-Sep
2018
Jul-Sep
2017
Jan-Sep
2018
Jan-Sep
2017
Oct-Sep
2017/2018
Jan-Dec
2017
Jul-sep
2018
Jul-sep
2017
Jan-sep
2018
Jan-sep
2017
Okt-sep
2017/2018
Jan-dec
2017
Net sales, MSEK Nettoomsättning, Mkr 3 301 2 819 9 556 8 038 13 343 11 825
Operating profit, MSEK Rörelseresultat, Mkr 98 89 270 238 406 374
Operating margin, % Rörelsemarginal, % 3,0 3,2 2,8 3,0 3,0 3,2
Orders received, MSEK Orderingång, Mkr 3 546 3 047 13 598 10 798 16 991 14 191
Order backlog, MSEK Orderstock, Mkr 15 031 11 253 15 031 11 253 15 031 10 832
Number of employees at the end of the period Antal anställda vid periodens utgång 3 738 3 367 3 738 3 367 3 738 3 344