Byggmarknaden

Sverige

Nybyggnadsinvesteringarna i småhus och flerbostadshus bedöms minska under 2018 och 2019. Utfallet för övriga husbyggnadsinvesteringar var något sämre än förväntat under det första halvåret, främst på grund av att industrins husbyggnadsinvesteringar bromsar in. Utvecklingen drivs istället framåt av ny- och ombyggnad inom kontor- och handelslokaler samt offentliga lokaler. Framförallt är det den fortsatta sysselsättningstillväxten, den låga vakansgraden och behovet av investeringar i offentliga lokaler som driver utvecklingen. Anläggningsinvesteringarna väntas öka under 2018 och 2019, där bland annat den senaste infrastrukturpropositionen indikerar en ökad ambitionsnivå. Sammantaget väntas husbyggnadsinvesteringarna minska under 2018 men utvecklas i sidled under 2019.

Norge

Bostadsinvesteringarna i Norge minskade under första halvåret. Det är framförallt en markant nedgång inom nybyggnad av flerbostadshus som bidrar till utvecklingen. Här tros kombinationen av de tre senaste årens starka bostadsbyggande och en lägre förväntad befolkningstillväxt ligga bakom nedgången. Som motvikt väntas övrigt husbyggande öka kraftigt under 2018, där samtliga ingående sektorer bidrar till uppgången. Uppgången drivs av en fortsatt ekonomisk tillväxt till följd av återhämtningen i oljeindustrin. Sammantaget väntas de totala husbyggnadsinvesteringarna öka innan det vänder 2019. I takt med att ekonomi växer ökar anläggningsinvesteringarna och bedöms fortsättningsvis utvecklas i liknande riktning under 2018 och 2019.

Finland

Finlands ekonomiska tillväxt utvecklas i god takt vilket innebär goda förutsättningar för byggmarknaden. Investeringsviljan är hög och inom bostäder är det framförallt påbörjade ny- och ombyggnadsinvesteringar inom flerbostadshus som ökar kraftigast. Framöver väntas bostadsinvesteringarna att öka under 2019 för att sedan utvecklas i sidled 2020. Inom övrigt byggande har industriinvesteringarna varit särskilt tongivande och ökat mer än väntat. Totalt bedöms övriga husbyggnadsinvesteringar öka i år innan de planar ut under 2019 och 2020. Sammantaget väntas de totala husbyggnadsinvesteringarna öka både 2018 och 2019. Anläggningsinvesteringarna följer inte trenden för bostads- och övrigt husbyggande utan väntas utvecklas i sidled under kommande år.

Bostäder

2018 2019 2020
Sverige
Norge
Finland

Prognos påbörjade bostadsinvesteringar, ny- och ombyggnad
Källa: Industrifakta

Övrigt husbyggande

2018 2019 2020
Sverige
Norge
Finland

Prognos påbörjade övriga husbyggnadsinvesteringar, ny- och ombyggnad (Industri, kontor/handel, mm och offentliga lokaler)
Källa: Industrifakta

Anläggning

2018 2019 2020
Sverige
Norge
Finland

Prognos anläggningsinvesteringar
Källa: Industrifakta

Försämrad prognos jämfört med föregående delårsrapport
Förbättrad prognos jämfört med föregående delårsrapport
Oförändrad prognos jämfört med föregående delårsrapport

Dubbelspår Hemfosa-Tungelsta

Västerhaninge